ระเบียบการม.บูรพามาแล้ว สมัครวันนี้

ลบ แก้ไข

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก

12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2552

รายการ

สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ

วัน / เดือน / ปี

เวลา

ขอรับระเบียบการ

อาจารย์แนะแนวโรงเรียน

ดาวน์โหลดจาก website

http://service.buu.ac.th

23 มิ.. – 3 .. 2551

-

สมัครทาง Internet

website http://eadmit.buu.ac.th

website http://service.buu.ac.th

8 .. - 8 .. 2551

-

วิธีการชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ทั่วประเทศ

8 .. - 9 .. 2551

08.30 – 16.30 .

ประกาศแผนผัง

ที่นั่งสอบ

- อาคาร ภปร. ชั้น 1 .บูรพา

- website http://www.buu.ac.th

- website http://service.buu.ac.th

22 .. 2551

09.00 .

สอบข้อเขียน (01 - 04)

ณ โรงเรียนศูนย์สอบประจำจังหวัด

11 .. 2551

ตามข้อ 5.3

หน้า 17

สอบภาคปฏิบัติ (05)

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

4 .. 2551

08.30 - 16.00 .

สอบภาคปฏิบัติ (06-18)

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

6 – 9 .. 2551

08.30 - 16.00 .

การประกาศผลการสอบ

(มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ

สัมภาษณ์และ

ตรวจร่างกาย)

- อาคาร ภปร. ชั้น 1 .บูรพา

- website http://www.buu.ac.th

- website http://service.buu.ac.th

20 .. 2551

16.00 .

สอบสัมภาษณ์

และตรวจร่างกาย

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

8 – 9, 15 .. 2551

09.00 – 16.00 .

ประกาศผลขั้นสุดท้าย

- อาคาร ภปร. ชั้น 1 .บูรพา

- website http://www.buu.ac.th

- website http://service.buu.ac.th

21 .. 2551

09.00 .

รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

2 - 3 .. 2551

09.00 – 16.00 .

หมายเหตุ ปฏิทินการสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเล

ตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด

นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี

2. มีความประพฤติเรียบร้อย

3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร และการเตรียมตัวในการสอบ

คณะพยาบาลศาสตร์

กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ที่ต้องฝึกให้การพยาบาลผู้รับบริการ ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาดังต่อไปนี้

1. มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis)

หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึง

ปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์

3. โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่าง

ถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)

- โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพเวชกรรม

- โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะ

อย่างถาวร

- ภาวะไตวายเรื้อรัง

- โรคติดสารเสพติดให้โทษ

5. ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

6. ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง

- สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว

- ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ

7. หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท

และการได้ยิน (sensorincural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น

8. โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษา ทั้งนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการวิทยาลัย อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

ตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยที่ผู้สมัครในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ เมื่อขึ้นเรียน

ในชั้นปีที่ 2 จะต้องเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจาก 4 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการเงิน

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชารัฐศาสตร์

1. เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียน 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

2. มีความสนใจด้านการบริหารจัดการ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

3. ไม่เป็นโรคร้ายแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

สาขาวิชานิติศาสตร์

1. เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียน 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

2. มีความสนใจด้านกฎหมาย

3. ไม่เป็นโรคร้ายแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และผู้สอบคัดเลือก

เข้าศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ ในวันสอบสัมภาษณ์จะต้องเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งจาก

13 สาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2. สาขาวิชาเคมี ผู้เลือกสาขาวิชาเคมี จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี

3. สาขาวิชาจุลชีววิทยา

4. สาขาวิชาชีวเคมี ผู้เลือกสาขาวิชาเคมี จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี

5. สาขาวิชาชีววิทยา

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ผู้เลือกสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสี

8. สาขาวิชาฟิสิกส์

9. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

10. สาขาวิชาวาริชศาสตร์

11. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

4. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2551

ที่เว็บไซต์ http://eadmit.buu.ac.th โดยสามารถศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลได้จากเว็บไซต์

http://eadmit.buu.ac.th และเว็บไซต์ http://service.buu.ac.th

5. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาและวันเวลาการสอบคัดเลือก

5.1 องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

(1) GPAX ร้อยละ 20

(2) คะแนนสอบข้อเขียน ความถนัดทางวิชาชีพ ภาคปฏิบัติเฉพาะสาขา ร้อยละ 80

(3) สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน

5.2 มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคะแนนจากการสอบครบ

ทุกวิชาที่กำหนดเท่านั้น

5.3 รหัสวิชาความถนัดทางการเรียน ชื่อวิชา วันเวลาและสถานที่ที่สอบ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วันที่สอบ

เวลาที่สอบ

สถานที่สอบ

หมวดวิชาข้อเขียน (01-02)

01

กลุ่มวิทยาศาสตร์

11 ตุลาคม 2551

08.30-11.30 .

โรงเรียนศูนย์สอบประจำจังหวัด

02

กลุ่มศิลปศาสตร์

11 ตุลาคม 2551

12.30-15.30 .

โรงเรียนศูนย์สอบประจำจังหวัด

หมวดวิชาความถนัดทางวิชาชีพ (03-04)

03

ความถนัดทางวิศวกรรม

11 ตุลาคม 2551

12.30-13.30 .

โรงเรียนศูนย์สอบประจำจังหวัด

04

ความถนัดทางวิชาชีพครู

11 ตุลาคม 2551

16.00-17.00 .

โรงเรียนศูนย์สอบประจำจังหวัด

หมวดวิชาภาคปฏิบัติเฉพาะสาขา (05-18)

05

ภาคปฏิบัติทางการกีฬา

4 ตุลาคม 2551

08.30-12.00 .

มหาวิทยาลัยบูรพา

06

วาดเส้น

6 ตุลาคม 2551

08.00-10.00 .

มหาวิทยาลัยบูรพา

07

องค์ประกอบศิลป์

6 ตุลาคม 2551

10.10-12.10 .

มหาวิทยาลัยบูรพา

08

วาดเส้นมัณฑนศิลป์

7 ตุลาคม 2551

08.00-10.00 .

มหาวิทยาลัยบูรพา

09

ความถนัดทางนิเทศศิลป์

7 ตุลาคม 2551

10.10-12.10 .

มหาวิทยาลัยบูรพา

10

ออกแบบ 3 มิติ

6 ตุลาคม 2551

13.00-15.00 .

มหาวิทยาลัยบูรพา

11

ทฤษฎีดนตรีไทย

9 ตุลาคม 2551

13.00-15.00 .

มหาวิทยาลัยบูรพา

12

ปฏิบัติดนตรีไทย

8 ตุลาคม 2551

08.00 เป็นต้นไป

คณะศิลปกรรมศาสตร์

13

ทฤษฎีดนตรีสากล

8 ตุลาคม 2551

08.00-10.00 .

มหาวิทยาลัยบูรพา

14

ปฏิบัติดนตรีสากล

9 ตุลาคม 2551

08.00 เป็นต้นไป

คณะศิลปกรรมศาสตร์

15

ทฤษฎีนาฏศิลป์

8 ตุลาคม 2551

10.10-12.10 .

มหาวิทยาลัยบูรพา

16

ปฏิบัติดนตรีนาฏศิลป์ไทย

9 ตุลาคม 2551

08.00 เป็นต้นไป

คณะศิลปกรรมศาสตร์

17

ทฤษฎีการแสดง

8 ตุลาคม 2551

13.00-15.00 .

มหาวิทยาลัยบูรพา

18

ปฏิบัติการแสดง

9 ตุลาคม 2551

08.00 เป็นต้นไป

คณะศิลปกรรมศาสตร์

5.4 รายละเอียดของวิชาที่สอบคัดเลือก

วิชาข้อเขียน

01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เน้นเนื้อหาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน

ในวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เน้นคิดวิเคราะห์

02 กลุ่มศิลปศาสตร์ เน้นเนื้อหาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน

ในวิชา สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ทั่วไป

วิชาความถนัดทางวิชาชีพ

03 ความถนัดทางวิศวกรรม เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิศวกรรม

04 ความถนัดทางวิชาชีพครู เหตุการณ์ทางการศึกษาในปัจจุบัน การหาเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษา พ.. 2542 ความรู้ทั่วไปทางการศึกษา

วิชาภาคปฏิบัติเฉพาะด้าน

05 ภาคปฏิบัติทางการกีฬา เน้นการปฏิบัติทางการกีฬาต่าง ๆ

06-18 ภาคปฏิบัติทางศิลป์ เน้นการปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี

การแสดง

5.5 เกณฑการพิจารณา

ชอ

GPAX

สอบขอเขียน, ความถนัดทางวชาชีพ หรือภาคปฏบติ (80%)

รหัสสาขา

คณะ / กลมวิชา / สาขาวิชา

ปริญญา

(20%)

01

02

03

04

05

06,07

08,09

10

11,12

13,14

15,16

17,18

จานวนรับ

คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ

0101

สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์

พย..

20

80

64

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ภาคปกติ

0201

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

ศศ.

.20

80

30

0202

สาขาวิชาภาษาจีน

ศศ.

.20

80

20

0203

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ศศ.

.20

80

12

0204

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

ศศ.

.20

80

13

-19-

0205

สาขาวิชาประวตศาสตร

ศศ.

.20

80

16

0206

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

ศศ.

.20

80

15

0207

สาขาวิชาภาษาไทย

ศศ.

.20

80

30

0208

สาขาวิชาการพัฒนาชมชน

ศศ.

.20

80

25

0209

สาขาวิชาภาษาฝรงเศสเพื่อการสอสาร

ศศ.

.20

80

24

0210

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ศศ.

.20

80

30

0211

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

.

.20

80

30

0212

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

นศ.

.20

80

80

0213

สาขาวิชาภูมศาสตร

วท..

20

80

100

0214

สาขาวิชาจิตวิทยา

วท.

.20

80

16

ชอ

GPAX

สอบขอเขียน, ความถนัดทางวชาชีพ หรือภาคปฏบติ (80%)

รหัสสาขา

คณะ / กลมวิชา / สาขาวิชา

ปริญญา

(20%)

01

02

03

04

05

06,07

08,09

10

11,12

13,14

15,16

17,18

จานวนรับ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ภาคพเศษ

0261

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

นศ.

.20

80

80

0262

สาขาวิชาภูมศาสตร

วท..

20

80

100

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ภาคปกติ

0301

กลมวิชาบรหารธุรกิจ* (รปแบบที่ 1)

บธ..

20

80

60

0302

กลมวิชาบรหารธุรกิจ* (รปแบบที่ 2)

บธ.

.20

80

20

0303

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (รปแบบที่ 1)

บธ..

20

80

10

-20-

0304

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (รปแบบที่ 2)

บธ.

.20

80

10

0305

สาขาวิชาการบัญชี

บช..

20

80

20

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ภาคปกติ

0401

สาขาวิชาการบรหารทั่วไป

รป.

.20

80

20

0402

สาขาวิชารฐศาสตร

.

.20

80

40

0403

สาขาวิชานิตศาสตร

.

.20

80

20

6. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาตรวจ

กระดาษคำตอบ ดังต่อไปนี้

1. ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที และ

ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบภายใน 2 ชั่วโมง 15 นาที สำหรับวิชาที่มีการสอบ 3 ชั่วโมง และ

45 นาที สำหรับวิชาที่มีการสอบ 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบ

2. ในการสอบทุกครั้งจะต้องนำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ เพื่อแสดงต่อกรรมการคุมสอบ

3. ห้ามนำกระดาษใด ๆ วิทยุคมนาคม วิทยุติดตามตัว เครื่องมือสื่อสารใด ๆ พจนานุกรม

อิเล็กทรอนิกส์ (Talking Dic) ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยคิดคำนวณ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้

ถ่ายรูปได้ กล้องถ่ายรูปดิจิตอลและไม้บรรทัดที่มีสูตรต่าง ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืน

จะไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชานั้น และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

4. อนุญาตให้นำอุปกรณ์การเขียนต่อไปนี้คือ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบและวงเวียน

เท่านั้นเข้าห้องสอบได้

5. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใด ๆ กรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการดำเนินการสอบจะบันทึกไว้

ที่กระดาษคำตอบ และจะไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบทุกวิชา

6. ก่อนหมดเวลา 5 นาที (กรรมการคุมสอบจะประกาศให้ทราบ) ห้าม ผู้เข้าสอบส่งกระดาษ

ด้วยตนเองเมื่อต้องการส่งให้ยกมือแจ้งกรรมการคุมสอบ

7. ขณะหมดเวลา ห้าม ผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บกระดาษคำตอบ

ของผู้สอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว และ ห้าม นำข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

8. ต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน หรือเครื่องแบบนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพ

ห้ามสวมรองเท้าแตะ

9. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของข้อสอบแต่ละวิชา

-17-

มหาวิทยาลัยบูรพา

จะตรวจข้อสอบตามข้อมูลที่ผู้สอบเขียนตอบ และระบายวงกลมในกระดาษคำตอบเท่านั้น

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2551 ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังนี้

(1) ณ อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่เวลาเวลา 16.00 น เป็นต้นไป

(2) ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.buu.ac.th (เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา)

ตั้งแต่เวลา 18.00 . เป็นต้นไป

(3) ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://service.buu.ac.th/ (เว็บไซต์กองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา) ตั้งแต่เวลา 18.00 . เป็นต้นไป

8. การสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย

(1) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

ในวันที่ 8 – 9, 15 พฤศจิกายน 2551 เวลาและสถานที่ปรากฏในท้ายประกาศ

หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ต

2. สำเนาระเบียนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

(ปพ.1:4) ที่แสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคปลาย)

3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

6. สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย

ที่รับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลต่างด้าว)

(2) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโลจิสติกส์

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และคณะอัญมณี จะต้องเข้ารับการตรวจตาบอดสีจากจักษุแพทย์ของ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้นในวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

(3) สำหรับผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

คณะโลจิสติกส์ จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์

9. ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย

มหาวิทยาลัยบูรพาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551

ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามรายละเอียดในข้อ 7(1) ถึง 7(3)

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

(1) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้าย ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาตามที่ปรากฏ

ในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา

(2) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของ

มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว ถือว่ามีศักดิ์และสิทธิ์เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์

(3) มหาวิทยาลัยบูรพาจะดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาและรายงานตัว

ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการ

ในส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

(4) ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (2) หากประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552 จะต้อง

ดำเนินการยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ก่อนวันรับสมัครวันแรก

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ งานทะเบียนและสถิตินิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

หากไม่ดำเนินการลาออกดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ผู้สมัครหมดสิทธิ์ในการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้า

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(5) ผู้ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาตามข้อ (2) หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศ ยังไม่สำเร็จ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

11. การรายงานตัว

(1) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต จะต้องนำหลักฐานต่าง ๆไปรายงานตัวต่องานทะเบียนและ

สถิตินิสิต เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา

(2) ถ้าผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่มารายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในวันและเวลาที่กำหนด

จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าเป็นนิสิต

 




โดย เทพเพ้อฝัน ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 ก.ค. 51 19:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 78,345 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 78,345 ครั้ง ตอบ 4 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย มามา
IP : 203.172.219.***

รหัสสาขาวิชาภาษาจีนนะอะไรของม.บูรพา

ใครรู้ช่วยบอกที

ลบ แจ้งลบ
โดย 1112
IP : 118.173.229.***

สมัครยังไงอ่ะ

 

ไข้ใจใบสมัครเลยอ่ะ

สมัครยังไง

 

 

บอกด้วยยยยยยยยยยยยยย

         

                

                         

               

 

ลบ แจ้งลบ
โดย รู้จัก
IP : 202.143.166.***
ไม่เข้าใจใบสมัครเลยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
ลบ แจ้งลบ
โดย สิรินนา วงศ์จันทร์
IP : 202.143.166.***
ไม่เขาใจใบสมัครเลยช่วยด้วย

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง