GAT PAT Admissions

ลบ แก้ไข

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดจัดสอบ GAT (General Aptitude Test) และ PAT (Professional Aptitude Test) จำนวน 3 PAT คือ PAT 1, PAT 2 และ PAT 3 ให้กับนักเรียน เป็นครั้งแรกเมื่อเดือน มีนาคม 2552 ผ่านไปสามครั้ง หลายคนบ่นอุบ แต่ตอนนี้ มีการเปิดรับสมัครใหม่แล้ว อย่าลืม...ถึง 10 ธันวาคม 2552 นี้เท่านั้น

 

รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553


ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2552

 

                การเลือกสนามสอบ                                 

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี :
กรุณาเลือกสนามสอบหลังจากที่ชำระเงินแล้ว    

จังหวัดอื่นๆ :
กรุณาเลือกจังหวัดและอำเภอที่ประสงค์จะไปสอบ แล้วจึงไปชำระเงิน

 

- กำหนดการและตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553 (มีนาคม) และวิธีการเลือกสนามสอบ


- ขั้นตอนการชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย
- ขั้นตอนการชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์

 

       สทศ.แจ้งกำหนดการและตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553 (สอบมีนาคม 2553)  พร้อมแนะวิธีเลือกสนามสอบ

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT) ครั้งที่ 1/2553 สอบเดือนมีนาคม 2553 นั้น  สถาบันทดสอบฯ แจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากในการสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกสนามสอบ ดังนั้น สทศ.จึงแบ่งผู้สมัครออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ/ สมุทรปราการ/ นนทบุรี/ ปทุมธานี

1.1 ผู้สมัครที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ต้องลงทะเบียนที่

www.niets.or.th  ก่อน จึงจะสามารถสมัครสอบ/ ชำระเงิน/ เลือกสนามสอบ ตามกำหนดการ

1.2 ผู้สมัครที่มีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้ว สามารถสมัครสอบ/ ชำระเงิน/เลือกสนามสอบ ตามกำหนดการ

หมายเหตุ : ผู้สมัครกลุ่มที่ 1.1 และ 1.2 จะต้องชำระเงินค่าสมัครสอบก่อน หลังจากนั้น ต้องเข้าระบบ GAT/PAT อีกครั้งเพื่อเลือกสนามสอบที่ต้องการ (เฉพาะสนามสอบที่กรุงเทพฯ/สมุทรปราการ/ นนทบุรี/ปทุมธานี เท่านั้น)

 

กลุ่มที่ 2 : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบในจังหวัดอื่นๆ

(ยกเว้น สนามสอบกรุงเทพฯ/ สมุทรปราการ/ นนทบุรี/ ปทุมธานี)

2.1 ผู้สมัครที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ต้องลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถสมัครสอบ/ เลือกจังหวัดและอำเภอที่ต้องการสอบ/ ชำระเงิน

2.2 ผู้สมัครที่มีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้ว สามารถสมัครสอบ/ เลือกจังหวัดและอำเภอที่ต้องการสอบ/ ชำระเงิน ตามกำหนดการ

หมายเหตุ : ในขั้นตอนของการสมัคร ผู้สมัครกลุ่มที่ 2.1 และ 2.2 ต้องเลือกจังหวัดและอำเภอต้องการจะไปสอบ (ยกเว้น กรุงเทพฯ/ สมุทรปราการ/นนทบุรี/ ปทุมธานี) หลังจากนั้นนำใบสมัครไปชำระเงินที่ธนาคาร

หมายเหตุ : สทศ.จะจัดสนามสอบให้ตามจังหวัดและอำเภอที่ท่านเลือก และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสนามสอบ

 

กำหนดการและตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553

กลุ่มที่ 1 : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบกรุงเทพฯ / สมุทรปราการ / นนทบุรี/ ปทุมธานี

(1) ลงทะเบียน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน)   11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2552

(2) สมัครสอบ                                              11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2552

(3) ชำระเงิน                                                 11 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2552

(4) เลือกสนามสอบ                                      11 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2552

 

กลุ่มที่ 2 : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบที่สนามสอบของจังหวัดอื่น (ยกเว้น กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ / นนทบุรี / ปทุมธานี)

(1) ลงทะเบียน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน)       11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2552

(2) สมัครสอบ และเลือกจังหวัด/อำเภอที่ต้องการไปสอบ 11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2552

(3) ชำระเงิน                                                   11 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2552

 

ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว               15 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2552

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                           5 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ                              10 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

วันสอบ GAT / PAT                                      6 - 9 มีนาคม 2553

ประกาศผลการสอบ                                       10 เมษายน 2553

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553 (สอบเดือนมีนาคม 2553)

วัน เดือน ปี เวลาสอบ รหัส และ ชื่อวิชา

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2553

08.30 – 11.30 .   85 GAT ความถนัดทั่วไป

13.00 - 16.00 .   71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2553

08.30 – 11.30 .   72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

13.00 - 16.00 .    73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2553

08.30 – 11.30 .   74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.00 - 16.00 .    75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553

08.30 – 11.30 .    76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

13.00 - 16.00 .    

77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

 

ประกาศผลสอบ วันที่ 10 เมษายน 2553

 

การสอบ GAT และ PAT

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กำหนดองค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยระบบกลางหรือแอดมิชชั่นส์ ปี 2553 ซึ่งประกอบด้วย

1. คะแนนเฉลี่ยสะสม ม.ปลาย (GPAX) 20%

2. คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 30%

3. คะแนนแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) 10-50%

4. คะแนนแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT) 0-40%

รายละเอียดเกี่ยวกับ GAT และ PAT พร้อมค่าน้ำหนักในแต่ละ

กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

http://www.cuas.or.th/admbook53/central.html

 

กลุ่มสาขาวิชา
GAT
PAT
P1P2P3P4P5P6P7

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.1 เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษาและสุขศึกษา
1.2 ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์


/20


/30


/30


/20

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ

/10
/10
/30
3. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
/15
/15
/20
4. กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
/10
/40

5. กลุ่มเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร
วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

/20
/10
/20

6. กลุ่มบริหารพาณิชยศาสตร์การบัญชี
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
6.2.1 แบบที่ 1
6.2.2 แบบที่ 2

/30

/50
/40/20


/10
7. กลุ่มครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
/20
/30

8. กลุ่มศิลปกรรมดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์
- วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์

/10
/40

9. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รูปแบบที่ 1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์
รูปแบบที่ 2 พื้นฐานศิลปศาสตร์
2.1 รูปแบบที่ 1
2.2 รูปแบบที่ 2


/40

/50
/40

/10
/10

วันและเวลากำหนดสอบ GAT PAT สามครั้งต่อปี มีนาคม,
กรกฏาคม และ ตุลาคม

ค่าสมัครสอบ

รายวิชาละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงินทางธนาคาร) จัดสอบปีละ 3 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 มีนาคม

ครั้งที่ 2 กรกฎาคม

ครั้งที่ 3 ตุลาคม  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตารางสอบ GAT และ PAT (เดือนมีนาคม กรกฎาคม และตุลาคม 2552

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2552

09.00 – 12.00 . 85 GAT ความถนัดทั่วไป

13.00 – 16.00 . 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2552

09.00 – 12.00 . 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

13.00 – 16.00 . 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552

09.00 – 12.00 . 74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 . 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2552

09.00 – 12.00 . 76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 . 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ส่วนสถานที่สอบ ตรวจสอบได้ ที่นี่

http://reg.niets.or.th/gatpat_seat52/index.html

ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบ GAT / PAT ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม 2552)

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2552

09.00 – 12.00 . 85 GAT ความถนัดทั่วไป

13.00 – 16.00 . 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2552

09.00 – 12.00 . 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

13.00 – 16.00 . 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552

09.00 – 12.00 . 74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 . 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2552

09.00 – 12.00 . 76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 . 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบ GAT / PAT ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2552)

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2552

09.00 – 12.00 . 85 GAT ความถนัดทั่วไป

13.00 – 16.00 . 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2552

09.00 – 12.00 . 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

13.00 – 16.00 . 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552

09.00 – 12.00 . 74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 . 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552

09.00 – 12.00 . 76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 . 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ประกาศผลสอบ 10 พฤศจิกายน 2552

ความหมาย • GAT

GAT คือ ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) ประกอบด้วย

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา คะแนนเต็ม 150 คะแนน

2) ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 คะแนน

**สอบ 3 ชั่วโมง ด้วยข้อสอบปรนัย และอัตนัยที่ตอบแบบปรนัย**

• PAT คือ ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test) ประกอบด้วย

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์)

PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน บาลี และอาหรับ)

**สอบ 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 300 คะแนน ข้อสอบปรนัยและอัตนัยที่ตอบแบบปรนัย**

3. การสมัครสอบ Online

วิธีการสมัคร Online

1) เข้าเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

2) Click ที่ Menu “เข้าระบบ GAT / PAT” หรือเข้าตรงได้ที่ http://www.gatpat.niets.or.th

3) Click เลือก Menu “สมัครสอบ”

จะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 : อ่านเงื่อนไขให้เข้าใจ เมื่ออ่านเข้าใจแล้ว กดปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข”

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกรายละเอียดของผู้สมัครให้สมบูรณ์ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมยืนยันความถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 4 : พิมพ์ใบชำระเงิน แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

(**กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร**)

4. วันที่รับสมัคร

การสอบ GAT และ PAT ในปี พ..2553 (เดือนมีนาคม ) จะมีการเปิดรับสมัครก่อนสอบ เปิดรับถึง 10 ธันวาคม 2552

5. ค่าสมัคร

รายวิชาละ 200 บาท ชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

6.คุณสมบัติของผู้สมัคร

6.1 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 หรือเทียบเท่า และ/หรือ เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วเท่านั้น

6.2 คะแนนของการสอบ GAT/PAT มีอายุความ 2 ปี (นับจากวันที่ทำการสอบในแต่ละครั้ง)

6.3 กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่แจ้งในใบสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ ไม่ประกาศคะแนนสอบครั้งนั้น

7. ผู้มีสิทธิ์สอบ

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 หรือเทียบเท่า และ/หรือ เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายแล้วเท่านั้น

8. กรณีนักเรียนชั้น ม.6 ที่พลาดการเข้ามหาวิทยาลัยในปี พ..2552 และประสงค์จะสอบ GATและ PAT ในเดือนกรกฎาคม และตุลาคม 2552 ให้ยื่นคำร้องมาที่ สทศ.

9. ในปี พ..2553 เป็นต้นไป การสอบ GAT และ PAT สำหรับเดือนมีนาคม จะสอบต้นเดือน เพื่อให้สามารถนำคะแนนไปใช้ได้ทันการสมัคร Admissions กลาง

------------------------------------------------------

 

มารู้จัก GAT

รายละเอียดเกี่ยวกับ GAT
1. ด้านที่วัด

- การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา 50%
- การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ 50%

2. ลักษณะข้อสอบ

- ข้อสอบปรนัยและอัตนัย คะแนนเต็ม 300 คะแนน
- ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง

3. ผู้เข้าสอบ- เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป นักเรียนต้องสมัครสอบด้วยตนเอง
4. การจัดสอบ

- ปีละ 3 ครั้ง ประมาณเดือนมกราคม พฤษภาคม ธันวาคม (กำหนดเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
- คะแนนของการสอบแต่ละครั้งมีอายุความ 2 ปี (นับจากวันสอบ)

 

มารู้จัก PAT

รายละเอียดเกี่ยวกับ PAT
1. ด้านที่วัด

- เป็นการวัดเนื้อหาที่จะเป็นพื้นฐานของการเรียนต่อร่วมกันการวัดศักยภาพในแต่ละวิชาชีพ มีทั้งสิ้น 7 PAT ดังนี้

PAT 1

วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์
1.1 เนื้อหาที่เป็นพื้นฐานการเรียนต่อ เช่น Algebra, Probability and Statistics, Conversion, Geometry, Trigonometry, Calculus ฯลฯ
1.2 ศักยภาพ Perceptual Ability, Calculation skills, Quantitative Reasoning, Math Reading Skills

PAT 2

วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
2.1 เนื้อหาที่จะเป็นพื้นฐานการเรียนต่อ เช่น ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ Earth Sciences, Environment, ICT ฯลฯ
2.2 ศักยภาพ เช่น Perceptual Ability, Calculation skills, Sciences Reading Ability, Science Problem Solving Ability ฯลฯ

PAT 3

วัดศักยภาพทางวิศวกรรมศาสตร์
3.1 เนื้อหาที่จะเป็นพื้นฐานการเรียนต่อ เช่น Engineering Mathematics, Engineering Sciences, Life Sciences, IT ฯลฯ
3.2 ศักยภาพ Space Relations, Multidimensional, Perceptual Ability, Calculation Skills,Engineering Reading Ability, Engineering Problem Solving Ability

PAT 4

วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
4.1 เนื้อหาที่เป็นพื้นฐานการเรียนต่อ เช่น Architectural Math and Science
4.2 ศักยภาพ Space Relations, Multidimensional, Perceptual Ability,
Architectural Problem Solving Ability ฯลฯ

PAT 5

วัดศักยภาพทางครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
5.1 เนื้อหาที่เป็นพื้นฐานการเรียนต่อ เช่นความรู้ในเนื้อหาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สุขศึกษา ศิลปะ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
5.2 ศักยภาพ ครุศึกษา (Pedagogy) ทักษะการอ่าน (Reading Skills) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศไทย, การแก้ปัญหาที่เกิดจากนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ฯลฯ

PAT 6

วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์
6.1 เนื้อหาที่เป็นพื้นฐานการเรียนต่อ เช่น
- ทฤษฎีศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)
- ความรู้ทั่วไปทางศิลป์
6.2 ศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ

PAT 7
วัดศักยภาพทางภาษาต่างประเทศที่ 2 (ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน บาลี และอาหรับ)

7.1 เนื้อหาที่จะเป็นพื้นฐานการเรียนต่อ เช่น Grammar, Vocabulary Culture, Pronunciation Functions
7.2 ศักยภาพ Paraphasing, Summarizing Applying Concepts and Principles, Problem Solving skills, Critical Thinking skills, Questioning skills, Analytical skills

2. ลักษณะข้อสอบ

- ข้อสอบปรนัยและอัตนัย คะแนนเต็ม 300 คะแนน
- ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง

3. ผู้เข้าสอบ- เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป นักเรียนต้องสมัครสอบด้วยตนเอง
4. การจัดสอบ

- ปีละ 3 ครั้ง ประมาณเดือน มีนาคม กรกฏาคม และ ตุลาคม
- นักเรียนจะสมัครสอบกี่ครั้งก็ได้ เลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด
- คะแนนของการสอบแต่ละครั้งมีอายุความ 2 ปี (นับจากวันสอบ)

สรุปการกําหนดองค์ประกอบและน้ำหนักในการคัดเลือก

ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา พ.ศ. 2553

สรุปการกําหนดองค์ประกอบและน้ำหนักในการคัดเลือก ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา พ.ศ. 2553

 

กลุ่มสาขาวิชา

GPAX

O-NET

GAT

PAT

รวม

1.

กลุ่มวิทยาศาสตรสุขภาพ
1.1 เภสัชศาสตร สหเวชศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร เทคนิคการแพทย
วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา และสุขศึกษา

20%

30%

20%

P2 30%

100%

1.2 ทันตแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร

20%

30%

30%

P2 20%

100%

2.

กลุ่มวิทยาศาสตรกายภาพ
2.1 วิทยาศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ

20%

30%

10%

P1 10%
P2 30%

100%

3.

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร

20%

30%

15%

P2 15% P3 20%

100%

4.

กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร

20%

30%

10%

P4 40%

100%

5.

กลุ่มเกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตรเทคโนโลยีการเกษตร

20%

30%

20%

P1 10% P2 20%

100%

6.

กลุ่มบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี การทองเที่ยวและโรงแรม และเศรษฐศาสตร
6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชีเศรษฐศาสตร20%30%30%P1 20%100%

6.2 การท่องเที่ยว และโรงแรม
แบบที่ 1
แบบที่ 2


20%

20%


30%

30%


50%

40%


-

P7 20%


100%

100%

7.

กลุ่มครุศาสตร / ศึกษาศาสตร

20%

30%

20%

P5 30%

100%

8.

กลุ่มศิลปกรรม ดุริยางคศิลป และนาฏยศิลป วิจิตรศิลป ศิลปะประยุกต ดุริยางคศิลป และนาฏยศิลป

20%

30%

10%

P6 40%

100%

9.

กลุ่มมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นิเทศศาสตร วารสารศาสตร อักษรศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร

รูปแบบที่ 1 พื้นฐานวิทยาศาสตร

20%

30%

40%

P1 10%

100%

รูปแบบที่ 2 พื้นฐานศิลปศาสตร
แบบที่ 1
แบบที่ 2


20%

20%


30%

30%


50%
40%


-

10%


100%
100%

 

CALL CENTER : GAT PAT "0-2975-5599"

 

สอบถามเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต

ปีการศึกษา2551 รวมถึง จีเอที GAT และพีเอที PAT สทศ.จะเปิดคอลเซ็นเตอร์

โทร.0-2975-5599 โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.


คำถาม ที่พบบ่อย

คำถาม - คำตอบ

ถาม : ถ้าสมัครไปแล้ว มีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือตัวเลขผิดต้องทำอย่างไร

ตอบ : ต้องใช้แบบคำขอ GP3 พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง แล้วส่งแฟ็กซ์มาที่หมายเลข 0-2219-2996

ถาม : แล้วถ้าโอนเงินค่าสมัครไปแล้ว เกิดอยากจะเพิ่มรายวิชาที่จะสอบในครั้งต่อ ๆ ไปทำอย่างไร

ตอบ : ต้องใช้แบบคำขอ GP4 พร้อมแนบสำเนาการโอนเงินครั้งที่ 1 และการโอนเงินเพิ่มรายวิชาที่จะสอบไปที่หมายเลข 0-2219-2996

ถาม : ถ้าอยากตัดรายวิชา ที่เราโอนเงินไปแล้ว ไม่สอบในครั้งที่ 2 หรือ 3 ต้องทำอย่างไร

ตอบ : อันนี้จะเสียสิทธิ ของนักเรียนเอง เพราะฉะนั้นการเลือกสมัครสอบ ก่อนโอนเงินจะต้องวางแผนการสอบให้ดีเสียก่อน ที่จะโอนเงิน (ถึงวันที่ 31 ต.ค.)

 

แต่ถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2219-2991-5 โทรสาร : 0-2219-2996 Call Center : 02-975-5599 อีเมล์ : webmaster@niets.or.th เว็บไซต์ : www.niets.or.th

 

ข่าวดีตอนนี้ eduzones ได้ทำโปรแกรมช่วยน้อง ๆ

 

ในการสมัคร GAT PAT ใช้ได้ ฟรี ที่นี่

 

http://ezad.eduzones.com/search/

 

โปรแกรมช่วยเลือก

 

GAT PAT โปรแกรมช่วยเลือก ฟรี

 

หลายคนกำลังกลุ้มใจ กับคณะ สาขาที่ตัวเองจะเลือก ว่าอยู่ในกลุ่มวิชาใดบ้าง และต้องเลือก

สมัครสอบ GAT หรือ PAT กับทาง สทศ.อะไรบ้าง เพื่อชำระเงินให้ทันกับการสมัครในแต่

ละครั้ง แถมบางคนยังตัดสินใจไม่ได้ว่า คณะที่เลือก จะสมัคร PAT ไปถูกหรือเปล่า

Eduzones จึงขอนำเสนอ โปรแกรมช่วยชี้ช่องทางการเลือกสมัครสอบ GAT - PAT

ว่าคณะที่จะเลือกนี้ต้องสมัครสอบ GAT และ PAT อะไรบ้าง

ลองมาดูวิธีการใช้โปรแกรมช่วยสมัครสอบ Admissions

หน้าแรก เข้าได้ที่นี่ http://ezad.eduzones.com/search/

 

EZ FAC Admissions'53

ปรแกรมช่วยสมัครสอบ Admissions

โดย ฝ่ายวิชาการ www.eduzones.com

จากการปรับเปลี่ยนสัดส่วนและองค์ประกอบของ Admissions ใหม่ ซึ่งนักเรียนจะต้องทำ

การสมัครสอบทั้ง 3 รอบล่วงหน้า และไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือสมัครเพิ่มได้ ทำให้นัก

เรียนจำนวนมากที่ยังไม่ทราบว่าตนเองควรจะเรียนอะไร หรือต้องเลือกสอบ PAT อะไรบ้าง

เนื่องจากไม่สามารถว่าคณะนั้นอยู่ในกลุ่มใดจากทั้ง 9 กลุ่ม

EZ FAC Admissions'53 ช่วยอะไรบ้าง

1. ช่วยค้นหาความเหมาะสม ของนักเรียนในการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

2. ช่วยในการสมัครสอบ GAT/PAT ว่าคณะสาขานั้นๆ ที่นักเรียนต้องการเรียนจะต้องใช้
 
PAT ตัวใดบ้าง

3. ลดความผิดพลาดในการสมัครสอบ GAT/PAT เนื่องจากลืมสมัครสอบ

เมื่อคลิ๊กเข้าสู่หน้าโปรแกรมแล้วจะต้องเลือกต่อดังนี้

EZ FAC Admissions'53

ปรแกรมช่วยสมัครสอบ Admissions

โดย ฝ่ายวิชาการ www.eduzones.com

ท่านรู้จักตัวเองแล้วหรือยัง ว่าเหมาะสมกับการเรียนคณะสาขาใด หากยังคลิกที่ปุ่มด้านล่าง

เพื่อเข้าสู่โปรแกรมค้นหาตัวเอง

หากท่านทราบแล้วจะเลือกคณะสาขาใด กดปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าสู่การโปรแกรม

หลังจากนั้นจะเข้ามาที่หน้า เลือกคณะ สาขา ที่เราจะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

EZ FAC Admissions'53

โปรแกรมช่วยสมัครสอบ Admissions

โดย ฝ่ายวิชาการ www.eduzones.com

เลือกสาขาที่ท่านต้องการสมัคร ท่านสามารถเลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา
เมื่อเลือกสาขาเสร็จแล้ว ก็กดต่อไป จะเข้าหน้าให้เลือกว่าเราจะสอบ PAT 7 ซึ่งเป็นของสาย

ศิลป์-ภาษา หรือไม่ ถ้าไม่ก็คลิ้ก GAT อย่างเดียว

EZ FAC Admissions'53

โปรแกรมช่วยสมัครสอบ Admissions

โดย ฝ่ายวิชาการ www.eduzones.com

สาขา ที่ท่านเลือก สามารถเลือกสอบ GAT อย่างเดียวหรือสอบ

GAT และ PAT7 ภาษาต่างประเทศที่ 2 กรุณาเลือกโดยเลือกสอบ ภาษา

เมื่อกดต่อไป โปรแกรมจะบอกทันทีว่า เราต้องสมัคร GAT และ PAT อะไรบ้าง

EZ FAC Admissions'53

โปรแกรมช่วยสมัครสอบ Admissions

โดย ฝ่ายวิชาการ www.eduzones.com

สาขากลุ่มGATPAT1PAT2PAT3PAT4PAT5PAT6PAT7
สาขาวิชาสถาปัตย์กรรมกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์XX
หลักสูตรสถาปัตย์กรรมศาสตร์กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์XX
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ( เน้นวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ )กลุ่มสาขาวิชากษตรศาสตร์XXX
สาขาวิชการออกแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มสาขาวิชามนษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์X
สาขาวิชาสื่อใหม่กลุ่มสาขาวิชามนษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์X
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศกลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการท่องเที่ยว และเศรษศาสตร์XX

สรุปวิชาที่ต้องใช้ท่านต้องสมัคร GAT/PAT

1. GAT

2. PAT1

3. PAT2

4. PAT4

ดังนั้นเมื่อมีโปรแกรมดีดีแบบนี้แล้ว น้อง ๆ ก็ไม่ต้องไปนั่งสำรวจคณะ สาขา ของตัวเอง

ที่จะเลือก มี GAT หรือ PAT อะไรบ้างที่ต้องสอบ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ที่สำคัญ ใช้ฟรี

อย่าลืม...บอกเพื่อน ๆ ด้วยหล่ะ

 

รวมลิ้งค์ข่าว GAT-PAT ADMISSIONS

 

ทปอ. มั่นใจ คนแห่สมัครสอบ GAT - PAT เพียบ

 

Admissions 53 สัญจร เปิดใจ ประธาน ทปอ.

 

แอดมิสชั่นส์ 53 กำหนดสอบ GAT - PAT

 

แอดมิสชั่นส์ สตาร์ทเดินสาย ชี้แจงระบบปี 53

 

มาแล้ว ตารางสอบ เอเน็ต A-NET

 

แอดมิสชั่นส์ ปี 53 สตาร์ทเดินสาย 4 รอบ

 

สมาคม ทปอ. ดูแอดมิชชั่นส์ ปี 53

 

GAT PAT ADMISSIONS ภาคต่อ

 

GAT PAT Admissions

 

 

อ.น้อง

 

 

คู่มือ คู่คิด พิชิต แอดมิสชั่นส์..แจกฟรี

 

 

 

รับตรง เรียนต่อ ขอทุนวิศวะ..แจกฟรี

 

 

 

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอชาติหน้า..แจกฟรี

 

 

 

คู่มือสอบตรง ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเดือน ที่นี่

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 พ.ค. 51 12:43 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,072,597 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,072,597 ครั้ง ตอบ 579 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Anong Thai
IP : 125.24.78.***
ติวข้อสอบPAT ศิลปกรรม โดยรุ่นพี่ทีม ป.โท จากคณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์
สอนตัวต่อตัวที่บ้านของน้องๆ ในเวลาหรือสถานที่ ที่น้องๆสะดวก
รับรองผลสอบติดคณะศิลปกรรมและสถาปัตย์ จุฬาทุกคน กว่า 5 รุ่นเเล้ว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tutor-land.com หรือ 083-816-6872 true หรือ 082-672-1222 อื่น

ลบ แจ้งลบ
โดย Eraxartig
IP : 188.72.202.***
I tried many times to "http://freeadultdating.byethost7.com/dating/dateing-sim.html" - sirius dating agency write this story but found that it was "http://freeadultdating.byethost13.com/free-dating/current-dating-free-site.html" - adult singles dating jamison iowa continuously unmanageable to "http://fredatingonline.byethost15.com/yahoo-free-dating.html" - mexican dating practices me through "http://freeadultdating.byethost7.com/dating/spiritual-online-dating.html" - dont's of dating grieving process.
Meaghan arrived at "http://freeadultdating.byethost13.com/free-dating/gay-dating-in-minnesota.html" - christian dating single jewish personals fork and saw Sean bungy jump.
Asexual reproduction is "http://fredatingonline.byethost15.com/adult-dating-best-free-e-mail.html" - top dating services "http://freedating.byethost4.com/dating/yahoo-black-dating-service.html" - who is raven symone dating process by "http://freeadultdating.byethost7.com/dating/dating-introduction-service.html" - dating introduction service which an organism creates "http://freedating.byethost4.com/dating/adult-dating-community-unrated.html" - the dating channel genetically similar "http://fredatingonline.byethost15.com/blossom-cherry-dating-marriage.html" - portuguese phrases dating identical copy of "http://fredatingonline.byethost15.com/adult-singles-dating-thurston-nebraska.html" - dating dating kyoopid.com online online service site itself without "http://fredatingonline.byethost15.com/dating-in-dorset.html" - adult dating port douglas contribution of "http://freedating.byethost4.com/dating/black-lesbian-personals-black-lesbian-dating.html" - online gay dating sites genetic material from another individual.
Other sex workers are paid to "http://freeadultdating.byethost7.com/dating/adult-dating-in-ben-arnold-texas.html" - dating internet uk engage in "http://fredatingonline.byethost15.com/greek-online-dating.html" - free adult dating personals feeds live sexual performance, such as web cam sex and performers in "http://fredatingonline.byethost15.com/dating-single-men.html" - american dating service single live sex shows.
Orthodox halachic rules apply to "http://fredatingonline.byethost15.com/dating-india-site-web.html" - adult sex dating in strong mississippi converts who want to "http://freedating.byethost4.com/dating/bbw-dating-sight.html" - bra size adult dating site marry in "http://freeadultdating.byethost7.com/dating/christian-dating-personals.html" - dating dublin in Israel. Scientific advancements in "http://freeadultdating.byethost13.com/free-dating/dating-personal-profile.html" - los angeles jewish dating gay "http://freeadultdating.byethost7.com/dating/spanish-dating-customs.html" - a foreign affair a dating service eighteenth century were "http://freeadultdating.byethost7.com/dating/adult-dating-in-corfu-new-york.html" - black dating agencies uk reason enough to "http://freedating.byethost4.com/dating/topher-grace-dating.html" - adult dating services parker idaho bring about "http://freeadultdating.byethost13.com/free-dating/free-online-dating-site.html" - adult sex dating in wauna washington two sex model.
ลบ แจ้งลบ
โดย สมชาย
IP : 58.9.190.***

ขอบคุณครับ

..................... 

ลบ แจ้งลบ
โดย อัญมณี
IP : 114.128.161.***
 สอบได้คะเเนนน้อยแน่เลย 5555'
ลบ แจ้งลบ
โดย pantip
IP : 125.26.120.***

ทำไมรัฐบาลยิ่งแต่ทำให้มันยากขึ้น เมื่อก่อนคนอื่นที่เรียนมหาลัยไม่เห็นต้องสอบอะไรอย่างนี้ยังเรียนจบมีงานดีๆทำได้ ทุกวันนี้สอบทีเสียเป็นพันเป็นหมื่น ถ้าสอบไม่ติดก็เสียเงินฟรีอ่ะดิ แล้วเด็กจนๆจะมีปัญญาที่ไหนไปสอบล่ะ ไหนว่าจะเปิดกว้างทางการศึกษา แต่นี่มันปิดโอกาสเด็กจนๆชัดๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย pantip
IP : 125.26.120.***

ทำไมรัฐบาลยิ่งแต่ทำให้มันยากขึ้น เมื่อก่อนคนอื่นที่เรียนมหาลัยไม่เห็นต้องสอบอะไรอย่างนี้ยังเรียนจบมีงานดีๆทำได้ ทุกวันนี้สอบทีเสียเป็นพันเป็นหมื่น ถ้าสอบไม่ติดก็เสียเงินฟรีอ่ะดิ แล้วเด็กจนๆจะมีปัญญาที่ไหนไปสอบล่ะ ไหนว่าจะเปิดกว้างทางการศึกษา แต่นี่มันปิดโอกาสเด็กจนๆชัดๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย
IP : 58.8.147.***

ตอบ ความคิดเห็นที่ 581 เข้าสถาปัตย์ สอบ GAT และ PAT4 ครับ

ส่วนมีที่ไหนเปิดบ้าง ดูที่นี่

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ลบ แจ้งลบ
โดย ศิวลักษณ์
IP : 113.53.78.***

ขอบคุงมากๆๆๆค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย asus_mo_gmm@hotmail.com
IP : 125.25.114.***

ถ้าต้องการคณะสถาปัตย สาขาวิชาภาพยนตร์และวิดีโอ

ต้องสอบ PAT ไหนบ้าง

 ช่วยบอกหน่อย

 และมีที่ไหนบ้างที่มี

 ขอบคุณคับ

ลบ แจ้งลบ
โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย
IP : 58.8.137.***

ตอบ ความคิดเห็นที่ 580

ต้องสมัครใหม่ รอบสอง ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2552 สอบเดือน กรกฏาคม 2552 นะครับ ที่เว็บ สทศ.

 

ตอบ ความคิดเห็นที่ 579

ไม่มีแบบคำร้องแล้วครับ   สมัครใหม่อย่างเดียว

 

ขอโทษนะครับ ที่เข้ามาตอบช้า เพราะช่วงนี้ พี่เรา กำลังจะเลือกคณะแล้ว และมีงานใหญ่ eduzones expo ระหว่าง 3-5 เมษายน ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว อย่าลืมไปกันนะครับ

อ้อ มีกระทู้ที่ไม่ได้คำตอบ สามารถโพสต์ ถามเจ้าหน้าที่ สทศ. โดยตรงแล้วนะครับ ที่นี่  http://www.niets.or.th/

เลือกหน้า บริการ แล้วหัวข้อ GAT PAT

ลบ แจ้งลบ
โดย i_am_mashimaro@hotmail.com
IP : 58.8.203.***

ถ้าเกิดว่านักเรียนบางคนอยากจะเปลี่ยนวิชาที่สอบจากแพท7เป็นแพท4จะได้มั้ยหรือว่าต้องสมัครใหม่อีกครั้งเพื่อเพิ่มรายวิชายังไงก็ช่วยให้คำตอบด้วยนะคะ ขอบคุณคะ อ้อแล้วก้อีกอย่าง การไปสอบเป็นอะไรที่ราบรื่นมากๆไม่มีปัญหาเลย

ลบ แจ้งลบ
โดย yoyoyo070@hotmail.com
IP : 202.143.145.***

อยากได้แบบคำร้องขอเพิมรายวิชาสอบPAT และต้องทำอย่างไรต่อ

ช่วยส่งแบบคำร้องมาที่ yoyoyo070@hotmail.com

-v-v[rit86o]j;'sohkfh;pot8jt

ลบ แจ้งลบ
โดย อ.น้อง
IP : 58.8.143.***

ได้ครับ สอบได้ครับ สมัครสอบเหมือนปกติ รอบสอง สมัคร 20 เม.ย. - 10 พ.ค. ครับ แล้ว ถ้าต้องมาเก็บหน่วยกิตของ GPAX หรือเกรดเฉลี่ยในรายวิชา ก็ต้องมาเรียนตามปกติ ครับ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย kimkop32@gmail.com
IP : 125.24.152.***

แล้วถ้าคนที่จบจากต่างประเทศจะสามารถสอบไอ้Gat Pat ไรนี้ได้เปล่าครับ

 

แล้วถ้าไม่ได้จะต้องทำไง

ลบ แจ้งลบ
โดย copy_mook@hotmail.com
IP : 203.144.180.***

ในการเลือกใช้คะแนน GAT PAT เลือกอย่างไงค่ะ

เลือกโดยเป็นครั้ง อย่างเช่น ครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2

หรือ

เลือกคะแนนตามเราสอบได้ดีที่สุด เช่น PAT 2 ได้คะแนนดีครั้งที่1

PAT 1 ได้คะแนนดีครั้งที่ 2 

รบกวนด้วยนะค่ะ 

ลบ แจ้งลบ
โดย pamiiez_zatie@windowslive.com
IP : 222.123.228.***

คืออยากถามว่า สำหรับนักเรียนเทียบเท่าที่เรียนการศึกษานอกโรงเรียนมีสิทธิ์สอบมั้ยค๊ะ ถ้ามีจะคิดGPRXยังงัยเราะว่าเรียนแค่2ปี  แล้วจะจบปี2553 สามมารถสมัครสอบในเดือน ก.ค. 2552ได้มั้ยค๊ะ

ช่วบตอบด้วยค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กม.5
IP : 125.25.41.***

ขอเน้นย้ำในเส่วนของ การรักชาติ กับทุกๆคน

 การสอบ GAT-PAT
เราไม่ควรทุจริต  การทุจริตนั้น  = การดูถูกตัวเอง  ไม่รักชาติ ศาสนา
ถ้าเราโกงข้อสอบก็คล้ายกับการโกงชาติ และ ศาสนา ด้วย

 ดังนั้นทุกคนควร   รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ลบ แจ้งลบ
โดย u know who
IP : 158.108.210.***

ข้อสอบยากเกินไปแล้วค่ะ มีอย่างที่ไหน อังกิดออกศัพท์แต่ละคำ ยากกว่า cu-tep อีกนะเนี่ย แล้วจะให้เด็กที่ไหนมันทำได้ล่ะคะ ควรพิจารณาระดับความยากนิดนึงนะคะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่

เรื่องมาใหม่