ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รับ 330 คน

ลบ แก้ไข

 

 

 


ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ระดับปริญญาตรี

โดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานคัดเลือกเอง   โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ประจำปีการศึกษา  2552

--------------------------

                               

                                โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา  2552  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายละเอียด ดังนี้

 

1. การจัดการเรียนการสอน

                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนโครงการตามประกาศนี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์ลำปาง   อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา

 

2.  คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัคร และจำนวนรับเข้าศึกษา 

                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับนักศึกษาตามโครงการนี้ จำนวนทั้งสิ้น 330 คน โดยมีรายละเอียดของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ดังนี้

 

 

 

 

 

 

3.   คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

        1.   เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                                2.   เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา                                                                              

        3.   เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด                                                 ทุกประการ

        4.   เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

        5.   จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

                6.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

 

4.  คุณสมบัติเฉพาะ

                                เป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละคณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

5.  เงื่อนไขการสมัคร

                                1.  ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง   1   โครงการเท่านั้น        

             ดังนั้น   ผู้ที่สมัครโครงการนี้แล้ว  จะต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการดังต่อไปนี้   คือ

·        โครงการรับตรง

·        โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท

·        โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง

·        โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

·        โครงการนักศึกษาผู้พิการ

·        โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

·        โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน.(ค่าย 2)

·        โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)

                                หากมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงในภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีการสมัครมากกว่า 1 โครงการจากโครงการที่ระบุข้างต้น  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิการสมัครโครงการที่สมัครครั้งหลังสุด  ถือว่าผู้สมัครได้ใช้สิทธิสมัครใน                 โครงการแรกไปแล้ว 

                                ทั้งนี้  ถ้ามีหลายโครงการรับสมัครในช่วงเดียวกัน  มหาวิทยาลัยจะยอมรับข้อมูลการตัดสินใจของผู้สมัครจากวันและเวลาที่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ  (สำหรับโครงการที่ไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครจะถือวันเวลาสุดท้ายที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ   INTERNET  http://www.reg.tu.ac.th)

 

 

 

                                2.  ผู้สมัครตามโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  มีสิทธิสมัครสอบได้  2   คณะ/สาขาวิชา   จาก 4  คณะ/สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

·        คณะนิติศาสตร์

·        คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

·        คณะศิลปกรรมศาสตร์    สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

·        วิทยาลัยสหวิทยาการ    สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

โดยให้ระบุคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการศึกษามากที่สุดตามลำดับลงในใบสมัคร  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากรณีมีผลคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ทั้ง 2  คณะ/สาขาวิชา

                                3. ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศของโครงการ ฯ  ของมหาวิทยาลัย และคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้เรียบร้อยก่อน  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลัง พบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศที่กำหนดไว้ ถือว่า  ผู้นั้นขาดคุณสมบัติและจะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษา  กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6.  การสมัครสอบ 

                รับสมัครผ่านระบบ  INTERNET        ที่   www.reg.tu.ac.th                             วันที่   15 – 29  กันยายน  2551

ชำระเงินผ่านระบบ  Teller Payment  ธนาคารกรุงไทย  จำกัด  (มหาชน)       วันที่   15 – 30  กันยายน  2551             

(ตามเวลาทำการของธนาคาร)

                ขั้นตอนการรับสมัคร

                                1.   ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th  ตามวันที่ที่กำหนด

                                2.   ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว  และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนำไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร  หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง  ขอให้ผู้สมัครดำเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสำคัญ

                                3.  ผู้สมัครนำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปยื่นชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller  Payment                ที่เคาน์เตอร์  ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)  ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ที่กำหนด โดยชำระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กำหนด   พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร  15  บาท  หากผู้สมัครรายใด มิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ  Teller  Payment  ของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กำหนด  จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ

                                4.   ธนาคารรับชำระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชำระเงินของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะออกหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบสมัครให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัครด้วย เนื่องจากจะมีผลต่อการสมัคร)

                                5.   กรณีที่ผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร   ภายหลังจากที่ได้มีการชำระเงินค่าสมัครแล้วผู้สมัครจะต้องดำเนินการยกเลิกการสมัครเดิมทั้งหมดในระบบก่อนแล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครและชำระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้  ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร  มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ

                                6.   ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว   3 วันทำการ  (ไม่นับรวมวันชำระเงินค่าสมัครและวันหยุดราชการ) ทาง INTERNET http://www.reg.tu.ac.th  ทั้งนี้  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและแผนผังที่นั่งสอบได้ตามวันที่ที่กำหนด

7.  อัตราค่าธรรมเนียม

                                - ค่าสมัครสอบ                                       คนละ   400   บาท   ต่อ  1 คณะ/สาขาวิชา                               

                                - ค่าธรรมเนียมธนาคาร                         คนละ     15  บาท

 

8.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ    

                                - วันที่    8   ตุลาคม   2551

                                - มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th  เท่านั้น

 

9.  การสอบข้อเขียน  (รายละเอียดตามตารางสอบเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

                                -  ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ  มิฉะนั้น  จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

                                -  ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบที่แนบท้ายประกาศโดยเคร่งครัดด้วย

                                - หากผู้ใดทำการทุจริต หรือร่วมกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            จะถูกตัดสิทธิในการสอบและการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกกรณี

 

10.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  วัน / เวลา / สถานที่สอบสัมภาษณ์  

                                ตามปฏิทินโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา  2552                โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th  เท่านั้น ส่วนวัน / เวลา / สถานที่สอบสัมภาษณ์ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                                ในวันสอบสัมภาษณ์ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวระหว่างเวลา 09.00 -11.00 น. และนำหลักฐานมาแสดง หรือมอบให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

                                1.  ใบสมัครพร้อมประวัติที่พิมพ์จากระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th

                                2.  บัตรประจำตัวประชาชน  (ฉบับจริงพร้อมสำเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

จำนวน     1   ฉบับ

                                3. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสำเนา   และผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน  1  ฉบับ

                                     3.1 ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  ระเบียนแสดงผลการเรียนที่

แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ ม.4 – ม.5   รวม 4 ภาคการศึกษา (ตามคุณสมบัติเฉพาะที่คณะกำหนด)

                                     3.2 ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า  ระเบียนแสดงผลการเรียน

ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)

                                4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริง พร้อมสำเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน  1  ฉบับ

                                5. สำเนาทะเบียนบ้าน  (ฉบับจริงพร้อมสำเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน 1 ฉบับ

                                6. รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมที่ต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์  นอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น

เฉพาะแต่ละสาขาวิชา/คณะกำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

 

 

 

11.  วิธีการคัดเลือกพิจารณาจาก

                1.     คะแนนสอบข้อเขียน หรือ สอบเฉพาะปฏิบัติ ตามเกณฑ์แต่ละคณะ/สาขาวิชา ที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด  ทั้งนี้  ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนหรือสอบเฉพาะปฏิบัติผ่านเกณฑ์ทั้ง  2  อันดับ  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เฉพาะคณะ/สาขาที่สมัครอันดับแรกเท่านั้น

                2.     การสอบสัมภาษณ์  ตามเกณฑ์แต่ละคณะ/สาขาวิชา ที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด

                3.     ผลการตรวจร่างกาย ตามเกณฑ์แต่ละคณะ/สาขาวิชา ที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด

                การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการคณะ / สถาบัน / มหาวิทยาลัย  ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

12.  การยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในวันที่ 2 – 9 กุมภาพันธ์ 2552

·     เงื่อนไขการยืนยันสิทธิเข้าศึกษา

ขอให้พิจารณาตัดสินใจให้รอบคอบก่อนที่จะแจ้งยืนยันสิทธิเข้าศึกษา

   เพราะจะมีผลต่อการคัดเลือกในระบบกลาง   (ADMISSIONS)

 

 

 

 


                1.   ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา จะต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิการเข้าศึกษาในโครงการใด ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ/ หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่น  

2.   ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิการเข้าศึกษา ผ่านระบบ INTERNET เท่านั้นในวันที่ที่กำหนด โดยการบันทึกข้อมูลการยืนยันสิทธิเข้าศึกษาที่  www.reg.tu.ac.th   ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ดำเนินการยืนยันสิทธิเข้าศึกษา  ภายในระยะเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิเข้าศึกษา

3.   ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิที่ได้แจ้งไว้แล้ว จะดำเนินการได้ภายในวันที่กำหนดให้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการยืนยันสิทธิเข้าศึกษาครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ                           หากพ้นกำหนดการยืนยันสิทธิแล้ว จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ  ไม่ได้ทั้งสิ้น 

4.   ผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อตัดสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบการคัดเลือกกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดังนั้น  ผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions)   อีก 

                                5.   หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงในภายหลัง ว่าผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว  และได้มีการยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในโครงการใด ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่น  ผู้นั้นอาจจะถูกระงับสิทธิการเป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในโครงการนี้ของมหาวิทยาลัย  โดยมิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

                                6.   มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการยืนยันสิทธิ            เข้าศึกษาผ่านไปแล้ว  3  วันทำการ

               

·     ขั้นตอนการยืนยันสิทธิเข้าศึกษา 

จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลังพร้อมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

 

 

13.   การตรวจร่างกายและเอกซเรย์

                                ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตรวจร่างกายและเอกซเรย์     โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (พิมพ์แบบฟอร์มได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th) และนำผลการตรวจร่างกายมายื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

14.   การจัดระดับพื้นความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

                                มหาวิทยาลัยจะนำผลทดสอบทางการศึกษา  O-NET และ/หรือ A-NET ภาษาต่างประเทศของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาจัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษา

15.   การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

                ผู้ที่ยืนยันสิทธิการเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยจะประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา และ รายละเอียดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่  ให้ทราบภายหลัง  ที่  www.reg.tu.ac.th   หากมี

ข้อสงสัยประการใด   สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

·        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง 

                                        โทร. 0-54268-8703  ,  08-9433-9005

·        ฝ่ายประชาสัมพันธ์    สำนักทะเบียนและประมวลผล

                                       โทร. 0-2986-9086 ต่อ 501

·        ฝ่ายทะเบียนประวัติ สำนักทะเบียนและประมวลผล

                                        โทร. 0 – 2986-9086 ต่อ   506 

·        ทาง E-mail :  reg@tu.ac.th       หรือ    regist_tu@yahoo.com   

16.  เงื่อนไขของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

1.               ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการนี้ 

2.               ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6)  หรือเทียบเท่า  และหากปรากฏว่า

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะไม่รับเข้าศึกษา

                 หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้าศึกษาคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิเข้าศึกษาในครั้งนี้ เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

3.               ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ภายหลังพบว่ามีชื่อในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ   

ผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาทันที    ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

4.               ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า

ผู้ใดปลอม  ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้น

ออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป

 

                              ประกาศ      วันที่   25         สิงหาคม   ..   2551

                ลงนาม          ศิริลักษณ์            โรจนกิจอำนวย

            (ศาสตราจารย์   ดร.  ศิริลักษณ์      โรจนกิจอำนวย)

                                                                                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ               

                                                                       ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี     

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ

โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์ลำปาง   ประจำปีการศึกษา  2552

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ และเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ

คณะนิติศาสตร์

         รหัสสาขา

0

1

0

2

คุณสมบัติเฉพาะ

1.               ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สายสามัญ

2.    ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม. 4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

   3.    ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่รักความเป็นธรรม และมีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาวิชากฎหมายอย่างแท้จริง

กำหนดการสอบข้อเขียน

                 วันสอบข้อเขียน

                 เวลา

                                  วิชาสอบ

วันอาทิตย์ที่   9  พฤศจิกายน  2551

09.00 – 10.00  .

วิชาความถนัดเชิงวิชาการ (SAT)

-  ชุดจำนวน

-  ชุดการใช้ภาษาไทย

-  ชุดการใช้เหตุผล

 

10.30 – 12.30  .

วิชาภาษาอังกฤษ

 

13.30 – 16.30  .

วิชาเฉพาะ

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

-   ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย

-  เรียงความ

-  ย่อความ

สถานที่สอบข้อเขียน     โรงเรียนลำปางกัลยาณี    อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

เกณฑ์การคัดเลือก   องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) รวม 100 คะแนน  ดังนี้

1.  วิชาความถนัดเชิงวิชาการ (Scholastic Aptitude Test – SAT)                                           20   คะแนน

2.   วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                              20    คะแนน

3.   วิชาเฉพาะ                                                                                                                        60    คะแนน

3.1  วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย                               (10 คะแนน)

3.2  วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย          (30 คะแนน)

3.3  วิชาย่อความ                                                                    (10 คะแนน)

                                3.4  วิชาเรียงความ                                                                 (10 คะแนน)  

หมายเหตุ :   ผู้ที่มีสิทธิได้รับการตรวจข้อสอบวิชาย่อความและวิชาเรียงความ  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมของวิชาความถนัด

                     เชิงวิชาการ  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและวิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทาง

                     กฎหมายสูงสุด  600  คนแรก

เอกสารแนบท้ายประกาศ

โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์ลำปาง  ประจำปีการศึกษา  2552

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ และเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์    ศูนย์ลำปาง

         รหัสสาขา

0

 5

0

2

คุณสมบัติเฉพาะ

1.               ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  และมีทัศนคติที่ดีต่องาน

สังคมสงเคราะห์ และ สวัสดิการสังคม

2.     ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (.6) หรือ เทียบเท่า   หรือ

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

3.     ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.50  สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่

ให้คำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม. 4 – ม . 5 รวม 4 ภาคการศึกษา

 

กำหนดการสอบข้อเขียน

        วันสอบข้อเขียน

          เวลา

                                  วิชาสอบ

วันเสาร์ที่  22   พฤศจิกายน   2551

09.00 – 12.00.

วิชาความถนัดเชิงวิชาการ

-  ชุดจำนวน

-  ชุดการใช้เหตุผล

-  ชุดภาษาไทย

 

13.00 – 16.00.

วิชาความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์  และ

วิชาความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

สถานที่สอบข้อเขียน     อาคารสิรินธรารัตน์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

เกณฑ์การคัดเลือก 

1.               คณะจะนำผลคะแนนสอบทุกวิชาของผู้เข้าสอบมารวมกันเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ โดยให้

        ค่าน้ำหนักคะแนนแต่ละวิชา ดังนี้

วิชาความถนัดเชิงวิชาการ                                    40 %

วิชาความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์                       20 %

วิชาความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์           40 %

       2.     วิชาความรู้ทั่วไปทางสังคมศาสตร์ และวิชาความถนัดเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีข้อสอบทั้งอัตนัยและปรนัย

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ

โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง  ประจำปีการศึกษา  2552  

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ และเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง                                                               โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง   ประจำปีศึกษา 2552

กิจกรรม

                 วัน  เดือน  ปี

                    สถานที่

รับสมัคร                  ผ่านระบบ  Internet

 

วันที่   15  -  29  กันยายน   2551

 

ที่  www.reg.tu.ac.th

ชำระเงินค่าสมัคร

วันที่   15  -  30  กันยายน   2551

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ทุกสาขาทั่วประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและแผนผังที่นั่งสอบ

วันที่    8   ตุลาคม    2551

ที่  www.reg.tu.ac.th

 

สอบข้อเขียน  

·  คณะนิติศาสตร์

 

วันอาทิตย์ที่   9   พฤศจิกายน    2551

 

โรงเรียนลำปางกัลยาณี  จังหวัดลำปาง

 

·  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   ศูนย์ลำปาง

 

วันเสาร์ที่  22     พฤศจิกายน  2551

 

อาคารสิรินธรารัตน์  มธ. ศูนย์ลำปาง

·  คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

 

     สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

วันอาทิตย์ที่   9  พฤศจิกายน  2551  และ

โรงเรียนลำปางกัลยาณี  จังหวัดลำปาง

 

วันจันทร์ที่  10    พฤศจิกายน  2551

อาคารเรียนรวม 4 ชั้น  มธ. ศูนย์ลำปาง

·  วิทยาลัยสหวิทยาการ  มธ. ศูนย์ลำปาง

 

 

     สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 

วันเสาร์ที่   8  พฤศจิกายน  2551  และ

อาคารสิรินธรารัตน์  มธ. ศูนย์ลำปาง

     

วันอาทิตย์ที่   9  พฤศจิกายน  2551

อาคารสิรินธรารัตน์  มธ. ศูนย์ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

วันที่  12  มกราคม  2552

ที่  www.reg.tu.ac.th

สอบสัมภาษณ์

 

 

·  คณะนิติศาสตร์

17/18  มกราคม  2552 

 

 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งพร้อมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

·  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   ศูนย์ลำปาง

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

·  คณะศิลปกรรมศาสตร์

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

     สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

 

 

·  วิทยาลัยสหวิทยาการ  มธ. ศูนย์ลำปาง

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

     สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

วันที่  2  กุมภาพันธ์  2552

ที่  www.reg.tu.ac.th

 

การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา

วันที่  2 – 9 กุมภาพันธ์  2552 

ที่  www.reg.tu.ac.th

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา

วันที่  13  กุมภาพันธ์  2552

ที่  www.reg.tu.ac.th

 

ประกาศรายละเอียดที่นักศึกษาใหม่ต้องปฏิบัติ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ , จดทะเบียน

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ที่  www.reg.tu.ac.th

เปิดภาคการศึกษา

 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

www.eduzones.com

www.enn.co.th

www.interscholarship.com

www.spufriends.com

www.108ezine.com

www.ictutors.com

 

 โดย Eduzones PR News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 ก.ย. 51 01:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 44,446 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 44,446 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย จินดาณี
IP : 118.172.128.***

ไม่รับสมัครคณะอื่นบ้างเหรอ

 แล้วประกาศรับสมัครคณะอื่นเมื่อไหร่แจ้งให้ทราบด้วยนะ

 อยากเข้ามากมาย

ลบ แจ้งลบ
โดย อรพรรณ จอมแก้ว
IP : 125.25.176.***
ใบสมัครหาไม่เจอช่วยตอบกลับมาอีเมลล์นี้หน่อยค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่