ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รับ 330 คน

ลบ แก้ไข

 

 

 


ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ระดับปริญญาตรี

โดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานคัดเลือกเอง   โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ประจำปีการศึกษา  2552

--------------------------

                               

                                โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา  2552  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายละเอียด ดังนี้

 

1. การจัดการเรียนการสอน

                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนโครงการตามประกาศนี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์ลำปาง   อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา

 

2.  คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัคร และจำนวนรับเข้าศึกษา 

                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับนักศึกษาตามโครงการนี้ จำนวนทั้งสิ้น 330 คน โดยมีรายละเอียดของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ดังนี้

 

 

 

 

 

 

3.   คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

        1.   เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                                2.   เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา                                                                              

        3.   เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด                                                 ทุกประการ

        4.   เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

        5.   จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

                6.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

 

4.  คุณสมบัติเฉพาะ

                                เป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละคณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

5.  เงื่อนไขการสมัคร

                                1.  ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง   1   โครงการเท่านั้น        

             ดังนั้น   ผู้ที่สมัครโครงการนี้แล้ว  จะต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการดังต่อไปนี้   คือ

·        โครงการรับตรง

·        โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท

·        โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง

·        โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

·        โครงการนักศึกษาผู้พิการ

·        โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

·        โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน.(ค่าย 2)

·        โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)

                                หากมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงในภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีการสมัครมากกว่า 1 โครงการจากโครงการที่ระบุข้างต้น  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิการสมัครโครงการที่สมัครครั้งหลังสุด  ถือว่าผู้สมัครได้ใช้สิทธิสมัครใน                 โครงการแรกไปแล้ว 

                                ทั้งนี้  ถ้ามีหลายโครงการรับสมัครในช่วงเดียวกัน  มหาวิทยาลัยจะยอมรับข้อมูลการตัดสินใจของผู้สมัครจากวันและเวลาที่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ  (สำหรับโครงการที่ไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครจะถือวันเวลาสุดท้ายที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ   INTERNET  http://www.reg.tu.ac.th)

 

 

 

                                2.  ผู้สมัครตามโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  มีสิทธิสมัครสอบได้  2   คณะ/สาขาวิชา   จาก 4  คณะ/สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

·        คณะนิติศาสตร์

·        คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

·        คณะศิลปกรรมศาสตร์    สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

·        วิทยาลัยสหวิทยาการ    สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

โดยให้ระบุคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการศึกษามากที่สุดตามลำดับลงในใบสมัคร  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากรณีมีผลคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ทั้ง 2  คณะ/สาขาวิชา

                                3. ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศของโครงการ ฯ  ของมหาวิทยาลัย และคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้เรียบร้อยก่อน  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลัง พบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศที่กำหนดไว้ ถือว่า  ผู้นั้นขาดคุณสมบัติและจะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษา  กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6.  การสมัครสอบ 

                รับสมัครผ่านระบบ  INTERNET        ที่   www.reg.tu.ac.th                             วันที่   15 – 29  กันยายน  2551

ชำระเงินผ่านระบบ  Teller Payment  ธนาคารกรุงไทย  จำกัด  (มหาชน)       วันที่   15 – 30  กันยายน  2551             

(ตามเวลาทำการของธนาคาร)

                ขั้นตอนการรับสมัคร

                                1.   ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th  ตามวันที่ที่กำหนด

                                2.   ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว  และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนำไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร  หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง  ขอให้ผู้สมัครดำเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสำคัญ

                                3.  ผู้สมัครนำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปยื่นชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller  Payment                ที่เคาน์เตอร์  ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)  ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ที่กำหนด โดยชำระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กำหนด   พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร  15  บาท  หากผู้สมัครรายใด มิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ  Teller  Payment  ของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กำหนด  จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ

                                4.   ธนาคารรับชำระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชำระเงินของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะออกหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบสมัครให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัครด้วย เนื่องจากจะมีผลต่อการสมัคร)

                                5.   กรณีที่ผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร   ภายหลังจากที่ได้มีการชำระเงินค่าสมัครแล้วผู้สมัครจะต้องดำเนินการยกเลิกการสมัครเดิมทั้งหมดในระบบก่อนแล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครและชำระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้  ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร  มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ

                                6.   ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว   3 วันทำการ  (ไม่นับรวมวันชำระเงินค่าสมัครและวันหยุดราชการ) ทาง INTERNET http://www.reg.tu.ac.th  ทั้งนี้  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและแผนผังที่นั่งสอบได้ตามวันที่ที่กำหนด

7.  อัตราค่าธรรมเนียม

                                - ค่าสมัครสอบ                                       คนละ   400   บาท   ต่อ  1 คณะ/สาขาวิชา                               

                                - ค่าธรรมเนียมธนาคาร                         คนละ     15  บาท

 

8.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ    

                                - วันที่    8   ตุลาคม   2551

                                - มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th  เท่านั้น

 

9.  การสอบข้อเขียน  (รายละเอียดตามตารางสอบเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

                                -  ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ  มิฉะนั้น  จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

                                -  ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบที่แนบท้ายประกาศโดยเคร่งครัดด้วย

                      &n

 
โดย Eduzones PR News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 ก.ย. 51 01:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 44,881 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 44,881 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย จินดาณี
IP : 118.172.128.***

ไม่รับสมัครคณะอื่นบ้างเหรอ

 แล้วประกาศรับสมัครคณะอื่นเมื่อไหร่แจ้งให้ทราบด้วยนะ

 อยากเข้ามากมาย

ลบ แจ้งลบ
โดย อรพรรณ จอมแก้ว
IP : 125.25.176.***
ใบสมัครหาไม่เจอช่วยตอบกลับมาอีเมลล์นี้หน่อยค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

คำฮิต
โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , หลักสูตร ป.โท , อาเซียน , หลักสูตร ป.เอก , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , SocialFeed , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง