ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รับ 330 คน

ลบ แก้ไข

 

 

 


ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ระดับปริญญาตรี

โดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานคัดเลือกเอง   โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ประจำปีการศึกษา  2552

--------------------------

                               

                                โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา  2552  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายละเอียด ดังนี้

 

1. การจัดการเรียนการสอน

                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนโครงการตามประกาศนี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ศูนย์ลำปาง   อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา

 

2.  คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัคร และจำนวนรับเข้าศึกษา 

                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับนักศึกษาตามโครงการนี้ จำนวนทั้งสิ้น 330 คน โดยมีรายละเอียดของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ดังนี้

 

 

 

 

 

 

3.   คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

        1.   เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                                2.   เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา                                                                              

        3.   เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด                                                 ทุกประการ

        4.   เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

        5.   จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

                6.   ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

 

4.  คุณสมบัติเฉพาะ

                                เป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละคณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

5.  เงื่อนไขการสมัคร

                                1.  ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง   1   โครงการเท่านั้น        

             ดังนั้น   ผู้ที่สมัครโครงการนี้แล้ว  จะต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการดังต่อไปนี้   คือ

·        โครงการรับตรง

·        โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท

·        โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง

·        โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

·        โครงการนักศึกษาผู้พิการ

·        โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

·        โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน.(ค่าย 2)

·        โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)

                                หากมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงในภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีการสมัครมากกว่า 1 โครงการจากโครงการที่ระบุข้างต้น  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิการสมัครโครงการที่สมัครครั้งหลังสุด  ถือว่าผู้สมัครได้ใช้สิทธิสมัครใน                 โครงการแรกไปแล้ว 

                                ทั้งนี้  ถ้ามีหลายโครงการรับสมัครในช่วงเดียวกัน  มหาวิทยาลัยจะยอมรับข้อมูลการตัดสินใจของผู้สมัครจากวันและเวลาที่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ  (สำหรับโครงการที่ไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครจะถือวันเวลาสุดท้ายที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ   INTERNET  http://www.reg.tu.ac.th)

 

 

 

                                2.  ผู้สมัครตามโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  มีสิทธิสมัครสอบได้  2   คณะ/สาขาวิชา   จาก 4  คณะ/สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

·        คณะนิติศาสตร์

·        คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

·        คณะศิลปกรรมศาสตร์    สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

·        วิทยาลัยสหวิทยาการ    สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

โดยให้ระบุคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการศึกษามากที่สุดตามลำดับลงในใบสมัคร  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากรณีมีผลคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ทั้ง 2  คณะ/สาขาวิชา

                                3. ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศของโครงการ ฯ  ของมหาวิทยาลัย และคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้เรียบร้อยก่อน  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้) หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลัง พบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศที่กำหนดไว้ ถือว่า  ผู้นั้นขาดคุณสมบัติและจะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษา  กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6.  การสมัครสอบ 

                รับสมัครผ่านระบบ  INTERNET        ที่   www.reg.tu.ac.th                             วันที่   15 – 29  กันยายน  2551

ชำระเงินผ่านระบบ  Teller Payment  ธนาคารกรุงไทย  จำกัด  (มหาชน)       วันที่   15 – 30  กันยายน  2551             

(ตามเวลาทำการของธนาคาร)

                ขั้นตอนการรับสมัคร

                                1.   ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th  ตามวันที่ที่กำหนด

                                2.   ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว  และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนำไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร  หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง  ขอให้ผู้สมัครดำเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสำคัญ

                                3.  ผู้สมัครนำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตไปยื่นชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller  Payment                ที่เคาน์เตอร์  ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)  ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ที่กำหนด โดยชำระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กำหนด   พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร  15  บาท  หากผู้สมัครรายใด มิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ  Teller  Payment  ของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กำหนด  จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นโมฆะ

                                4.   ธนาคารรับชำระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชำระเงินของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะออกหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบสมัครให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัครด้วย เนื่องจากจะมีผลต่อการสมัคร)

                                5.   กรณีที่ผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร   ภายหลังจากที่ได้มีการชำระเงินค่าสมัครแล้วผู้สมัครจะต้องดำเนินการยกเลิกการสมัครเดิมทั้งหมดในระบบก่อนแล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครและชำระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้  ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร  มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ

                                6.   ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว   3 วันทำการ  (ไม่นับรวมวันชำระเงินค่าสมัครและวันหยุดราชการ) ทาง INTERNET http://www.reg.tu.ac.th  ทั้งนี้  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและแผนผังที่นั่งสอบได้ตามวันที่ที่กำหนด

7.  อัตราค่าธรรมเนียม

                                - ค่าสมัครสอบ                                       คนละ   400   บาท   ต่อ  1 คณะ/สาขาวิชา                               

                                - ค่าธรรมเนียมธนาคาร                         คนละ     15  บาท

 

8.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ    

                                - วันที่    8   ตุลาคม   2551

                                - มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th  เท่านั้น

 

9.  การสอบข้อเขียน  (รายละเอียดตามตารางสอบเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

                                -  ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ  มิฉะนั้น  จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

                                -  ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบที่แนบท้ายประกาศโดยเคร่งครัดด้วย

                      &n

 
โดย Eduzones PR News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 ก.ย. 51 01:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 45,730 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 45,730 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย จินดาณี
IP : 118.172.128.***

ไม่รับสมัครคณะอื่นบ้างเหรอ

 แล้วประกาศรับสมัครคณะอื่นเมื่อไหร่แจ้งให้ทราบด้วยนะ

 อยากเข้ามากมาย

ลบ แจ้งลบ
โดย อรพรรณ จอมแก้ว
IP : 125.25.176.***
ใบสมัครหาไม่เจอช่วยตอบกลับมาอีเมลล์นี้หน่อยค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง