คุรุสภา เปิดคัดผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 2556

ลบ แก้ไข

 

 

UploadImage

คุรุสภา ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จึงกำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  

โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการ สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจประกอบวิชาชีพด้วยการครองตน ครองคน  ครองงาน จนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู    
         
รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับการยกย่อง ได้เร่งพัฒนางานและพัฒนาตนให้เหมาะสมกับการเป็นครูดี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
๑. วัตถุประสงค์
 
  ๑. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 
  ๒. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ ครองตน ครองคน ครองงาน
 
  ๓. เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอื่น ได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
 
๒. คุณสมบัติ  
 
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก  มีดังนี้
 
    ๑. ปัจจุบัน  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
 
  ๒.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
 
๒.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามตำแหน่ง
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันออกประกาศ
 
        ๒.๒  ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือ ศึกษานิเทศก์ ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถึงวันออกประกาศ

๓. ไม่เคยเป็นผู้ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดีมาก่อน
 
 ๔.  ไม่เคยเป็นผู้ประพฤติบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 
๕. ไม่เป็นผู้ประพฤติตนเกี่ยวข้องกับอบายมุข หรือสิ่งเสพติดจนขาดสติ หรือแสดงกิริยา ไม่สุภาพจนเป็นที่รังเกียจของเพื่อนร่วมวิชาชีพ  ชุมชน หรือสังคมทั้งด้านส่วนตัวและครอบครัว                       

๖. เป็นผู้มีความสามารถในการครองงาน โดยมีผู้บังคับบัญชารับรองตามแบบประเมินที่คุรุสภากำหนด

การบันทึกข้อมูลลงในระบบ “หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๖”     
 
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา และ หน่วยงานต้นสังกัด สามารถ บันทึกข้อมูลลงในระบบ “หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๖” ได้ตั้งแต่วันที่  ๒๐ มิถุนายน  ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖
 
โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 พ.ค. 56 14:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,779 ครั้งเรื่องที่เกี่ยวข้อง