มาเรียนรู้ประโยคในภาษาอังกฤษกันเถอะพวกเรา

ลบ แก้ไข

มาเรียนรู้ประโยคในภาษาอังกฤษกันเถอะพวกเรา

เรียนรู้ประโยคในภาษาอังกฤษ

Learning  Sentences  In  English

 

 

By

Phramaha  Surasak   Suramedhi ,President  of  English  Club

(B.A. in English(3rd Years) MCU.NM., B.B. DOU, USA.(In progress) )

                                   

เมื่อกล่าวถึงเรื่อง  Sentence  ในภาษาอังกฤษแล้ว ก็อาจจะเป็นที่เข้าใจได้ทันที(สำหรับผู้ที่เคยผ่านหูผ่านตามา) ว่า คำว่า “Sentence” นี้ ก็คือประโยคในภาษาไทยนั่นเอง  ประโยคในภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้น มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก ทั้งรูปแบบโครงสร้างประโยค   การเรียงประโยค  จึงอาจทำให้ผู้ที่เข้าใจภาษาไทย  สามารถเรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว

            ก่อนที่จะได้ทำการจำแนกแบ่งซอย Sentence(ประโยค) ขอนำคำนิยามความหมายที่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมหลายเล่มมาประมวลเอาไว้พอสังเขปดังนี้

            “ Sentence  is  group  of  words  that  you  put  together  to tell  an  idea  or  ask  a  question.”

 (Oxford  Basic  English  Dictionary,1981:247)

            “ Sentence is  a  word  or  a  group  of  syntactically  related  words  that  states, asks, commands, or  exclaims  something  conventional  unit  of  connected  speech  or  writing, usually  containing  a  subject  and  a  predicate: in  writing, a  sentence   begins  with  a  capital  letter  and   concludes  with   an   end   of   mark (period, question mark, etc.), and  concludes  with  any  various  final  pitches  and  a   terminal  juncture.” (Webster’s  New  World  Dictionary,1988:1223) 

            “ Sentence  is  a  group  of  words, which  they  are  written  down, begin  with  a  capital  letter  and  end  with  a  full  stop, question  mark, or  exclamation  mark. Most  of  sentence  contain  a  subject  and  a  verb.” ( Collins  Cobuild  English  Dictionary,1995:287)

           

จากคำนิยามความหมายของ   Sentence (ประโยค)   ข้างต้นนี้    ทำให้สามารถสรุปได้ว่า

Sentence(ประโยค) หมายถึง  กลุ่มคำที่ประกอบด้วยภาคประธาน  และภาคขยายประธาน ที่เรียงประกอบเข้าด้วยกันอย่างเป็นระเบียบ โดยแสดงข้อความที่มีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง

Sentence (ประโยค)  โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วย ภาคประธาน (Subject) และภาคขยายประธาน หรือภาคแสดง (predicate)  ตัวอย่างเช่น

I  am  a  monk. 

ผมเป็นพระ

            ภาคประธาน (Subject) คือ    I

            ภาคขยายประธาน หรือภาคแสดง (predicate)  คือ   am  a  monk

Mahachulalongkornrajavidyalaya  university  is  the  Buddhist  university.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา

ภาคประธาน (Subject) คือ    Mahachulalongkornrajavidyalaya   university 

            ภาคขยายประธาน หรือภาคแสดง (predicate) คือ   is  the Buddhist  university

ฯลฯ

            Sentence (ประโยค)  ในภาษาอังกฤษ  ท่านได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1.      Simple  Sentence ( ประโยคความเดียว หรือเอกัตถประโยค)

2.      Compound  Sentence ( ประโยคความรวม หรืออเนกัตถประโยค)

3.      Complex   Sentence ( ประโยคความซ้อน หรือสังกรประโยค)

4.      Compound – Complex  Sentence ( ประโยคความผสม หรือ อเนกัตถสังกรประโยค)

 

ต่อไปก็จะได้กล่าวถึงความหมายและรายละเอียด  กฎเกณฑ์ของ  Sentence (ประโยค)  แต่ละข้อ

ที่ได้กล่าวมาแล้ว  ตามลำดับดังต่อไปนี้

1.      Simple  Sentence  แปลว่า  ประโยคความเดียว หรือเอกัตถประโยค หมายถึง ข้อความที่พูด

ออกไปแล้ว มีใจความเดียว  ไม่กำกวม  สามารถเข้าใจเป็นอย่างเดียวกันระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง  เป็นประโยคที่มีประธานตัวเดียว  และกิริ ยาตัวเดียว

 ตัวอย่างเช่น

-Venerable  Tawan  is  my  friend.

 ท่านตะวันเป็นเพื่อนของผม

- Buddhism  is  one  of  the  great  world  religions.

 พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในบรรดาศาสนาโลกที่ยิ่งใหญ่

ฯลฯ

หมายเหตุ :   พึงสังเกตประโยคแต่ละประโยคข้างต้นเหล่านี้   จะเห็นว่าแต่ละประโยคจะมีประธาน

ตัวเดียว และกิริยาตัวเดียว จึงทำให้สามารถทราบได้ว่าเป็น   Simple  Sentence (ประโยคความเดียว หรือเอกัตถประโยค) ตามความหมาย และกฎเกณฑ์ข้างต้น

 

นอกจากนั้นแล้ว   Simple  Sentence  (ประโยคความเดียว หรือเอกัตถประโยค)  ยังสามารถแบ่งเป็น

ประโยคย่อยๆ ได้อีก 6 รูปแบบ ดังนี้คือ

1.      ประโยคบอกเล่า  ( Affirmative  Sentence)

2.      ประโยคปฏิเสธ ( Negative  Sentence )

3.      ประโยคคำถาม ( Interrogative  Sentence )

4.      ประโยคคำถามเชิงปฏิเสธ (Negative  Question  Sentence)

5.      ประโยคข้อร้องหรือบังคับ ( Imperative Sentence)

6.      ประโยคอุทาน (Exclamation  Sentence)

 

ก่อนอื่นก็ขอเริ่มต้นอธิบายเป็นลำดับไปดังนี้

1.      ประโยคบอกเล่า  ( Affirmative  Sentence)  ได้แก่  ประโยคที่มีเนื้อความบอกเล่าตามธรรมดา 

ไม่อยู่ในรูปคำถาม  ปฏิเสธ  อุทาน  หรือ ขอร้องและบังคับ 

  ตัวอย่างเช่น

            - I  am  studying  at  a  university  in  Nakornratchasima  province.

            ผมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา

            - Wat  Isaan  is  located  in  Nakornratchasima  city.

วัดอิสานตั้งอยู่ในตัวเมืองนครราชสีมา

ฯลฯ

2.      ประโยคปฏิเสธ ( Negative  Sentence ) ได้แก่  ประโยคที่มีเนื้อความปฏิเสธ

 ตัวอย่างเช่น

- The  Pali  language  is  not  difficult  for  monks.

ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ไม่ยากสำหรับพระ

- Thailand  is  not  the  largest  country  in  the  world.

ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ฯลฯ

3.      ประโยคคำถาม ( Interrogative  Sentence ) ได้แก่  ประโยคที่มีเนื้อความเป็นคำถาม  เพื่อ

ต้องการทราบคำตอบ  

ตัวอย่างเช่น

            - Are  you  a  monk ?

            ท่านเป็นพระหรือ ?

            - What  is  Buddhism?

            พระพุทธศาสนาคืออะไร?

ฯลฯ

4.      ประโยคคำถามเชิงปฏิเสธ (Negative  Question  Sentence) ได้แก่ประโยคที่มีเนื้อความเชิง

ปฏิเสธ    ตัวอย่างเช่น

            - Does  not  she  believe  in  you?

            หล่อนไม่เชื่อคุณหรือ?

            -  Why  do  not  you  do  that  again?

            ทำไมคุณถึงไม่ทำมันอีกครั้ง?

ฯลฯ

5.      ประโยคข้อร้องหรือบังคับ ( Imperative Sentence)  ได้แก่  ประโยคที่มีเนื้อความขอร้องหรือ

บังคับให้กระทำ 

ตัวอย่างเช่น

5.1    ประโยคที่มีเนื้อความขอร้อง  เช่น

- I  beg  your  pardon.

ผมขอโทษ

- You  should  follow  my  words.

ท่านควรทำตามคำพูดของผม

ฯลฯ

5.2    ประโยคที่มีเนื้อความบังคับ  เช่น

- Do  as  my  suggestion.

จงทำตามคำแนะนำของผม

- Open  the  door  now.

            จงเปิดประตูเดี๋ยวนี้

ฯลฯ

6.      ประโยคอุทาน (Exclamation  Sentence) ได้แก่  ประโยคที่มีเนื้อความเปล่ง

อุทานขึ้น  มีทั้ง  ตกใจ  ปะหลาดใจ   เศร้าใจ  ดีใจ  เป็นต้น

   ตัวอย่างเช่น

            How  nice  she  is !

            หล่อนช่างดูดีจริงๆ !

            What  the  hottest  month  it  is!

            มันช่างเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดอะไรเช่นนี้ !

ฯลฯ

2.  Compound   Sentence  แปลว่า  ประโยคความรวมหรืออเนกัตถประโยค  หมายถึง  ประโยคที่มีข้อความ  2  ข้อความมารวมกัน  พูดง่าย ๆ คือ  ประโยคความเดียว 2 ประโยคมารวมกัน แล้วเชื่อมด้วย  co-ordinate  conjunction (ตัวเชื่อมประสาน)  ได้แก่ and, or, but, so, still, yet, etc.  และ  conjunctive  adverb (คำวิเศษณ์เชื่อม) ได้แก่  however, meanwhile, therefore, otherwise, thus, etc.

 2.1 Compound  Sentence ( ประโยคความรวม หรืออเนกัตถประโยค) ที่เชื่อมด้วย  co-ordinate  conjunction (ตัวเชื่อมประสาน)  ได้แก่  and, or, but, so, still, yet, etc.

ตัวอย่างเช่น

            - Venerable  Tawan  can  speak  English  and  he  can  speak  Loa.

            ท่านตะวันสามารถพูดภาษาอังกฤษและสามารถพูดภาษาลาวได้

            - Phramaha  Charoen  does  not  study  Loa  yet  he  can  speak it.

            พระมหาเจริญไม่ได้ศึกษาภาษาลาวถึงกระนั้นเขาก็สามารถพูดภาษาลาวได้

ฯลฯ

            2.2 Compound  Sentence (ประโยคความรวม หรืออเนกัตถประโยค)  ที่เชื่อมด้วย conjunctive  adverb (คำวิเศษณ์เชื่อม) ได้แก่  however, meanwhile, therefore, otherwise, thus, hence, nevertheless, etc.

ตัวอย่างเช่น

- Venerable  Prakorng  was  ill, thus  he  went  to  see  a  doctor  at  a  hospital.

ท่านประคองป่วยดังนั้นเขาจึงไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

- Jess  comes  to  see  me at  a  temple, meanwhile  I  teach  her  Buddhism.

 เจสมาหาผมที่วัดระหว่างนั้นผมก็สอนพระพุทธศาสนาให้เธอด้วย

ฯลฯ

หมายเหตุ :  จากตัวอย่าง  จะเห็นได้ว่า Compound  Sentence  เกิดมาจาก  Simple  Sentence  2  ประโยคมารวมกัน   แล้วคั่นกลางประโยคทั้งสองด้วย    co-ordinate  conjunction (ตัวเชื่อมประสาน) และ  conjunctive  adverb  (คำวิเศษณ์เชื่อม) 

3.  Complex   Sentence  แปลว่า  ประโยคความซ้อน หรือสังกรประโยค หมายถึง  ประโยคที่มี

เนื้อความซับซ้อน  ถ้าขาดเนื้อความใดเนื้อความหนึ่งแล้ว ทำให้เนื้อความไม่สมบูรณ์  จะใช้ตัวเชื่อมที่เรียกว่า  

โดย sukchai ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ก.พ. 51 15:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 290,264 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 290,264 ครั้ง ตอบ 6 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย วีระพงษ์ สายศร
IP : 61.19.66.***
รับทราบ

บาคาร่าออนไลน์
แทงบอล
แทงบอลออนไลน์
ลบ แจ้งลบ
โดย วีสะวะ
IP : 182.53.107.***
แล่มมากจร้า
ลบ แจ้งลบ
โดย not sure
IP : 61.7.128.***
กราบนมัสการ ครับ พระอาจารย์ ดีมากครับ ผมขอก๊อปเอาสอนนักเรียนหน่อยนะครับ
( อดีตนักบิน (บิณฑบาตร) ครับ)
ลบ แจ้งลบ
โดย นางสาวระริตตา
IP : 202.143.168.***

หนูเรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอยู่น่ะค่ะ

แต่เรียนยังงัยก้อม่ายข้าวจัยเลยง่ะ

 แต่ชอบนะค่ะชอบเรียนENG มากเลยง่ะ

ทามยังงัยให้เรียนได้เข้าจัยง่ายขึ้นมีวิธีหรือเปล่าค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย ตา
IP : 125.26.143.***

ดีนะเนี้ย

ลบ แจ้งลบ
โดย แอล - -* นักโทษต้องความรัก
IP : 125.24.38.***

เหอๆ

 เจอจนได้

 

ใจๆๆ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

คำฮิต
โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , หลักสูตร ป.โท , อาเซียน , หลักสูตร ป.เอก , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , SocialFeed , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง