เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo sukchai
sukchai
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 244 เรื่อง
  • ผู้ชม : 4,127,858 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 51 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนมาเรียนรู้ประโยคในภาษาอังกฤษกันเถอะพวกเรา

ลบ แก้ไข

มาเรียนรู้ประโยคในภาษาอังกฤษกันเถอะพวกเรา

เรียนรู้ประโยคในภาษาอังกฤษ

Learning  Sentences  In  English

 

 

By

Phramaha  Surasak   Suramedhi ,President  of  English  Club

(B.A. in English(3rd Years) MCU.NM., B.B. DOU, USA.(In progress) )

                                   

เมื่อกล่าวถึงเรื่อง  Sentence  ในภาษาอังกฤษแล้ว ก็อาจจะเป็นที่เข้าใจได้ทันที(สำหรับผู้ที่เคยผ่านหูผ่านตามา) ว่า คำว่า “Sentence” นี้ ก็คือประโยคในภาษาไทยนั่นเอง  ประโยคในภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้น มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก ทั้งรูปแบบโครงสร้างประโยค   การเรียงประโยค  จึงอาจทำให้ผู้ที่เข้าใจภาษาไทย  สามารถเรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว

            ก่อนที่จะได้ทำการจำแนกแบ่งซอย Sentence(ประโยค) ขอนำคำนิยามความหมายที่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมหลายเล่มมาประมวลเอาไว้พอสังเขปดังนี้

            “ Sentence  is  group  of  words  that  you  put  together  to tell  an  idea  or  ask  a  question.”

 (Oxford  Basic  English  Dictionary,1981:247)

            “ Sentence is  a  word  or  a  group  of  syntactically  related  words  that  states, asks, commands, or  exclaims  something  conventional  unit  of  connected  speech  or  writing, usually  containing  a  subject  and  a  predicate: in  writing, a  sentence   begins  with  a  capital  letter  and   concludes  with   an   end   of   mark (period, question mark, etc.), and  concludes  with  any  various  final  pitches  and  a   terminal  juncture.” (Webster’s  New  World  Dictionary,1988:1223) 

            “ Sentence  is  a  group  of  words, which  they  are  written  down, begin  with  a  capital  letter  and  end  with  a  full  stop, question  mark, or  exclamation  mark. Most  of  sentence  contain  a  subject  and  a  verb.” ( Collins  Cobuild  English  Dictionary,1995:287)

           

จากคำนิยามความหมายของ   Sentence (ประโยค)   ข้างต้นนี้    ทำให้สามารถสรุปได้ว่า

Sentence(ประโยค) หมายถึง  กลุ่มคำที่ประกอบด้วยภาคประธาน  และภาคขยายประธาน ที่เรียงประกอบเข้าด้วยกันอย่างเป็นระเบียบ โดยแสดงข้อความที่มีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง

Sentence (ประโยค)  โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วย ภาคประธาน (Subject) และภาคขยายประธาน หรือภาคแสดง (predicate)  ตัวอย่างเช่น

I  am  a  monk. 

ผมเป็นพระ

            ภาคประธาน (Subject) คือ    I

            ภาคขยายประธาน หรือภาคแสดง (predicate)  คือ   am  a  monk

Mahachulalongkornrajavidyalaya  university  is  the  Buddhist  university.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา

ภาคประธาน (Subject) คือ    Mahachulalongkornrajavidyalaya   university 

            ภาคขยายประธาน หรือภาคแสดง (predicate) คือ   is  the Buddhist  university

ฯลฯ

            Sentence (ประโยค)  ในภาษาอังกฤษ  ท่านได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1.      Simple  Sentence ( ประโยคความเดียว หรือเอกัตถประโยค)

2.      Compound  Sentence ( ประโยคความรวม หรืออเนกัตถประโยค)

3.      Complex   Sentence ( ประโยคความซ้อน หรือสังกรประโยค)

4.      Compound – Complex  Sentence ( ประโยคความผสม หรือ อเนกัตถสังกรประโยค)

 

ต่อไปก็จะได้กล่าวถึงความหมายและรายละเอียด  กฎเกณฑ์ของ  Sentence (ประโยค)  แต่ละข้อ

ที่ได้กล่าวมาแล้ว  ตามลำดับดังต่อไปนี้

1.      Simple  Sentence  แปลว่า  ประโยคความเดียว หรือเอกัตถประโยค หมายถึง ข้อความที่พูด

ออกไปแล้ว มีใจความเดียว  ไม่กำกวม  สามารถเข้าใจเป็นอย่างเดียวกันระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง  เป็นประโยคที่มีประธานตัวเดียว  และกิริ ยาตัวเดียว

 ตัวอย่างเช่น

-Venerable  Tawan  is  my  friend.

 ท่านตะวันเป็นเพื่อนของผม

- Buddhism  is  one  of  the  great  world  religions.

 พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในบรรดาศาสนาโลกที่ยิ่งใหญ่

ฯลฯ

หมายเหตุ :   พึงสังเกตประโยคแต่ละประโยคข้างต้นเหล่านี้   จะเห็นว่าแต่ละประโยคจะมีประธาน

ตัวเดียว และกิริยาตัวเดียว จึงทำให้สามารถทราบได้ว่าเป็น   Simple  Sentence (ประโยคความเดียว หรือเอกัตถประโยค) ตามความหมาย และกฎเกณฑ์ข้างต้น

 

นอกจากนั้นแล้ว   Simple  Sentence  (ประโยคความเดียว หรือเอกัตถประโยค)  ยังสามารถแบ่งเป็น

ประโยคย่อยๆ ได้อีก 6 รูปแบบ ดังนี้คือ

1.      ประโยคบอกเล่า  ( Affirmative  Sentence)

2.      ประโยคปฏิเสธ ( Negative  Sentence )

3.      ประโยคคำถาม ( Interrogative  Sentence )

4.      ประโยคคำถามเชิงปฏิเสธ (Negative  Question  Sentence)

5.      ประโยคข้อร้องหรือบังคับ ( Imperative Sentence)

6.      ประโยคอุทาน (Exclamation  Sentence)

 

ก่อนอื่นก็ขอเริ่มต้นอธิบายเป็นลำดับไปดังนี้

1.      ประโยคบอกเล่า  ( Affirmative  Sentence)  ได้แก่  ประโยคที่มีเนื้อความบอกเล่าตามธรรมดา 

ไม่อยู่ในรูปคำถาม  ปฏิเสธ  อุทาน  หรือ ขอร้องและบังคับ 

  ตัวอย่างเช่น

            - I  am  studying  at  a  university  in  Nakornratchasima  province.

            ผมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา

            - Wat  Isaan  is  located  in  Nakornratchasima  city.

วัดอิสานตั้งอยู่ในตัวเมืองนครราชสีมา

ฯลฯ

2.      ประโยคปฏิเสธ ( Negative  Sentence ) ได้แก่  ประโยคที่มีเนื้อความปฏิเสธ

 ตัวอย่างเช่น

- The  Pali  language  is  not  difficult  for  monks.

ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ไม่ยากสำหรับพระ

- Thailand  is  not  the  largest  country  in  the  world.

ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ฯลฯ

3.      ประโยคคำถาม ( Interrogative  Sentence ) ได้แก่  ประโยคที่มีเนื้อความเป็นคำถาม  เพื่อ

ต้องการทราบคำตอบ  

ตัวอย่างเช่น

            - Are  you  a  monk ?

            ท่านเป็นพระหรือ ?

            - What  is  Buddhism?

            พระพุทธศาสนาคืออะไร?

ฯลฯ

4.      ประโยคคำถามเชิงปฏิเสธ (Negative  Question  Sentence) ได้แก่ประโยคที่มีเนื้อความเชิง

ปฏิเสธ    ตัวอย่างเช่น

            - Does  not  she  believe  in  you?

            หล่อนไม่เชื่อคุณหรือ?

            -  Why  do  not  you  do  that  again?

            ทำไมคุณถึงไม่ทำมันอีกครั้ง?

ฯลฯ

5.      ประโยคข้อร้องหรือบังคับ ( Imperative Sentence)  ได้แก่  ประโยคที่มีเนื้อความขอร้องหรือ

บังคับให้กระทำ 

ตัวอย่างเช่น

5.1    ประโยคที่มีเนื้อความขอร้อง  เช่น

- I  beg  your  pardon.

ผมขอโทษ

- You  should  follow  my  words.

ท่านควรทำตามคำพูดของผม

ฯลฯ

5.2    ประโยคที่มีเนื้อความบังคับ  เช่น

- Do  as  my  suggestion.

จงทำตามคำแนะนำของผม

- Open  the  door  now.

            จงเปิดประตูเดี๋ยวนี้

ฯลฯ

6.      ประโยคอุทาน (Exclamation  Sentence) ได้แก่  ประโยคที่มีเนื้อความเปล่ง

อุทานขึ้น  มีทั้ง  ตกใจ  ปะหลาดใจ   เศร้าใจ  ดีใจ  เป็นต้น

   ตัวอย่างเช่น

            How  nice  she  is !

            หล่อนช่างดูดีจริงๆ !

            What  the  hottest  month  it  is!

            มันช่างเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดอะไรเช่นนี้ !

ฯลฯ

2.  Compound   Sentence  แปลว่า  ประโยคความรวมหรืออเนกัตถประโยค  หมายถึง  ประโยคที่มีข้อความ  2  ข้อความมารวมกัน  พูดง่าย ๆ คือ  ประโยคความเดียว 2 ประโยคมารวมกัน แล้วเชื่อมด้วย  co-ordinate  conjunction (ตัวเชื่อมประสาน)  ได้แก่ and, or, but, so, still, yet, etc.  และ  conjunctive  adverb (คำวิเศษณ์เชื่อม) ได้แก่  however, meanwhile, therefore, otherwise, thus, etc.

 2.1 Compound  Sentence ( ประโยคความรวม หรืออเนกัตถประโยค) ที่เชื่อมด้วย  co-ordinate  conjunction (ตัวเชื่อมประสาน)  ได้แก่  and, or, but, so, still, yet, etc.

ตัวอย่างเช่น

            - Venerable  Tawan  can  speak  English  and  he  can  speak  Loa.

            ท่านตะวันสามารถพูดภาษาอังกฤษและสามารถพูดภาษาลาวได้

            - Phramaha  Charoen  does  not  study  Loa  yet  he  can  speak it.

            พระมหาเจริญไม่ได้ศึกษาภาษาลาวถึงกระนั้นเขาก็สามารถพูดภาษาลาวได้

ฯลฯ

            2.2 Compound  Sentence (ประโยคความรวม หรืออเนกัตถประโยค)  ที่เชื่อมด้วย conjunctive  adverb (คำวิเศษณ์เชื่อม) ได้แก่  however, meanwhile, therefore, otherwise, thus, hence, nevertheless, etc.

ตัวอย่างเช่น

- Venerable  Prakorng  was  ill, thus  he  went  to  see  a  doctor  at  a  hospital.

ท่านประคองป่วยดังนั้นเขาจึงไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

- Jess  comes  to  see  me at  a  temple, meanwhile  I  teach  her  Buddhism.

 เจสมาหาผมที่วัดระหว่างนั้นผมก็สอนพระพุทธศาสนาให้เธอด้วย

ฯลฯ

หมายเหตุ :  จากตัวอย่าง  จะเห็นได้ว่า Compound  Sentence  เกิดมาจาก  Simple  Sentence  2  ประโยคมารวมกัน   แล้วคั่นกลางประโยคทั้งสองด้วย    co-ordinate  conjunction (ตัวเชื่อมประสาน) และ  conjunctive  adverb  (คำวิเศษณ์เชื่อม) 

3.  Complex   Sentence  แปลว่า  ประโยคความซ้อน หรือสังกรประโยค หมายถึง  ประโยคที่มี

เนื้อความซับซ้อน  ถ้าขาดเนื้อความใดเนื้อความหนึ่งแล้ว ทำให้เนื้อความไม่สมบูรณ์  จะใช้ตัวเชื่อมที่เรียกว่า sub - ordinate  conjunction (คำเชื่อมแฝง) ได้แก่  if, before, because, as if, since, etc. และ relative  pronoun(สัมพันธ์สรรพนาม) ได้แก่  who, what, where, that, which, etc.

            3.1  Complex   Sentence (ประโยคความซ้อน หรือสังกรประโยค) ที่เชื่อมด้วย sub - ordinate  conjunction (คำเชื่อมแฝง) ได้แก่  if, before, because, as if, since, etc.

ตัวอย่างเช่น

            - Before I  go  out, I  would  like  to  leave  my  messages.

            ก่อนที่ผมไป ผมอยากจะทิ้งข้อความของผมเอาไว้

            - Venerable  Somporn  talks  as  if  he  was  able  to  speak  English.

            ท่านสมพรพูดราวกับว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้    

            3.2  Complex   Sentence (ประโยคความซ้อน หรือสังกรประโยค) ที่เชื่อมด้วย  relative  pronoun (สัมพันธ์สรรพนาม) ได้แก่  who, what, where, that, which, etc.  

 ตัวอย่างเช่น

The  monk  who  is  standing  over  there  is  my  friend.

พระผู้ซึ่งกำลังยืนอยู่ที่นั่นคือเพื่อนของผม

The  monk  whose  book  was  stolen  is  student.

พระผู้ซึ่งหนังสือของเขาถูกขโมยคือนักเรียนของผม

ฯลฯ

หมายเหตุ :  จากตัวอย่าง  จะเห็นได้ว่า Complex  Sentence (ประโยคความซ้อน หรือสังกรประโยค) เชื่อมด้วย sub - ordinate  conjunction (คำเชื่อมแฝง) ได้แก่  if, before, because, as if, since, etc. และ relative  pronoun (สัมพันธ์สรรพนาม) ได้แก่  who, what, where, that, which, etc. เพื่อทำให้สองประโยคมีความหมายที่สมบูรณ์

4.      Compound – Complex  Sentence แปลว่า ประโยคความผสม หรือ อเนกัตถสังกรประโยค 

หมายถึง ประโยคที่มีเนื้อความหลายเนื้อความมาอยู่รวมกัน  โดยไม่จัดเข้าเกณฑ์ตามแบบประโยคที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น หรืออาจกล่าวง่ายๆ ว่า ไม่จัดเข้าพวก ทั้งสามประโยคที่กล่าวมาข้างต้น และมีกฎเกณฑ์สลับซับซ้อน  

ตัวอย่างเช่น

            - Venerable  Kitti  can  not  remember  whose  book  it  is, so  he  asks  his  friend.

            ท่านกิตติไม่สามารถจำว่าหนังสือนี้เป็นของใครได้ ดังนั้นเขาจึงถามเพื่อนของเขา

- Venerable  Manop  does  not  understand  what  teacher  explains, yet  he  writes  it  down  in  his  note  book.

          ท่านมานพไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูกำลังอธิบาย ถึงกระนั้นก็ตามเขาก็ได้จดมันไว้ในสมุดจดบันทึกของเขา

ฯลฯ

            หมายเหตุ :  จากตัวอย่าง  จะเห็นได้ว่า compound - complex  sentence (ประโยคความผสมหรือสังกรอเนกัตถประโยค) มีประโยคเล็กที่เรียกว่า  clause (อนุประโยค) แทรกเขามาท่ามกลาง Compound   Sentence (ประโยคความรวมหรืออเนกัตถประโยค) 

 

 

สรุป

 

Sentence หมายถึง  กลุ่มคำที่ประกอบด้วยภาคประธาน  และภาคขยายประธาน ที่เรียงประกอบเข้าด้วยกันอย่างเป็นระเบียบ โดยแสดงข้อความที่มีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง

            Sentence (ประโยค)  ในภาษาอังกฤษ  ท่านได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1.      Simple  Sentence (ประโยคความเดียวหรือเอกัตถประโยค) แบ่งออกเป็น6คือ

1.1  ประโยคบอกเล่า  (Affirmative  Sentence)

1.2  ประโยคปฏิเสธ (Negative  Sentence )

1.3  ประโยคคำถาม (Interrogative  Sentence)

1.4  ประโยคคำถามเชิงปฏิเสธ (Negative  Question  Sentence)

1.5  ประโยคข้อร้องหรือบังคับ ( Imperative Sentence)

1.6  ประโยคอุทาน (Exclamation  Sentence)

2.      Compound  Sentence (ประโยคความรวม หรืออเนกัตถประโยค)

3.      Complex   Sentence (ประโยคความซ้อน หรือสังกรประโยค)

4.      Compound – Complex  Sentence (ประโยคความผสม หรือ อเนกัตถสังกรประโยค)

…………………………..

 

เอกสารอ้างอิง

 

เลิศ   เกสรคำ. Grammar  and  Techniques  of  the  English  Language.พิมพ์ครั้งที่2, กรุงเทพฯ:  

       สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช  จำกัด, 2528 

สำราญ  คำยิ่ง. Advanced  English  Grammar  for  High  Learner. ฉบับปรับปรุง, กรุงเทพฯ : บริษัท 

       สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด, มปป.

Shirley  Burridge. Oxford  Basic English  Dictionary. Oxford: Oxford  University  press,1981

Simon  &  Schuster; Inc. Webster’s  New  World  Dictionary. Third  College Edition, New  York:

       Webster’s  New  World,1988

 The  University  of  Birmingham. Collins  Cobuild  English  Dictionary. London: Harper  Collins 

       Publishers,1995

 โดย sukchai ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ก.พ. 51 15:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 282,414 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 282,414 ครั้ง ตอบ 6 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย วีระพงษ์ สายศร
IP : 61.19.66.***
รับทราบ

บาคาร่าออนไลน์
แทงบอล
แทงบอลออนไลน์
ลบ แจ้งลบ
โดย วีสะวะ
IP : 182.53.107.***
แล่มมากจร้า
ลบ แจ้งลบ
โดย not sure
IP : 61.7.128.***
กราบนมัสการ ครับ พระอาจารย์ ดีมากครับ ผมขอก๊อปเอาสอนนักเรียนหน่อยนะครับ
( อดีตนักบิน (บิณฑบาตร) ครับ)
ลบ แจ้งลบ
โดย นางสาวระริตตา
IP : 202.143.168.***

หนูเรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอยู่น่ะค่ะ

แต่เรียนยังงัยก้อม่ายข้าวจัยเลยง่ะ

 แต่ชอบนะค่ะชอบเรียนENG มากเลยง่ะ

ทามยังงัยให้เรียนได้เข้าจัยง่ายขึ้นมีวิธีหรือเปล่าค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย ตา
IP : 125.26.143.***

ดีนะเนี้ย

ลบ แจ้งลบ
โดย แอล - -* นักโทษต้องความรัก
IP : 125.24.38.***

เหอๆ

 เจอจนได้

 

ใจๆๆ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , April fool's day , วันจักรี , วันเลิกทาส , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , วันออมสินสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรีวันอนุรักษ์มรดกไทย , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่